Dr nauk o zdrowiu Katarzyna Młynarska - asystent dydaktyczny Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UWM

Tytuł pracy doktorskiej: Poszukiwanie czynników wpływających na wykorzystanie przez pielęgniarki Evidence-Based Nursing w praktyce zawodowej
Promotor: prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Elżbieta Grochans
Pracę wykonano w Katedrze i Zakładzie Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Praktyka Pielęgniarska Oparta na Faktach jest szeroko definiowana jako wykorzystanie najlepszych dowodów naukowych przy podejmowaniu decyzji dotyczących opieki nad pacjentem. EBNP jest zorientowane na wzmacnianie pozycji zawodowej pielęgniarek oraz promowanie wysokiej jakości opieki nad pacjentem. Założenia EBNP mają na celu odnalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji zarówno klinicznej jak i bio-psycho-społecznej pacjenta oraz zminimalizowanie rozbieżności między teorią a praktyką.Głównym celem badania było poznanie poziomu wiedzy, postaw i umiejętności badanych pielęgniarek w zakresie EBNP oraz motywacji osiągnięć respondentów.Postępowaniem badawczym objęto 830 pielęgniarek z całej Polski w okresie od listopada 2018 roku do czerwca 2019 roku. Badania przeprowadzono z zastosowaniem metody sondażu diagnostycznego, wykorzystując technikę ankietyzacji. Wykorzystano następujące narzędzia badawcze własne i standaryzowane: ankieta autorska, Evidence-Based Practice Profile Questionnaire (EBP2 Q) (EBP2), Inwentarz Motywacji Osiągnięć LMI.