Egzamin teoretyczny pielęgniarstwo

W  poniedziałek (17.06.2019 r.), po blisko trzech latach nauki, grupa 81 studentów III roku kierunku pielęgniarstwo przystąpiła do pierwszej, teoretycznej części egzaminu dyplomowego, którego zdanie jest warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa.

Bardzo cieszy fakt, że wszyscy studenci przystępujący w tym dniu do egzaminu otrzymali z niego ocenę pozytywną i tym samym otworzyli sobie możliwość przystąpienia do dwóch kolejnych elementów egzaminu dyplomowego. Warunkiem zaliczenia części teoretycznej było uzyskanie pozytywnej oceny z testu, który obejmował zagadnienia z zakresu podstawowych nauk medycznych, podstaw opieki pielęgniarskiej, pielęgniarskiej opieki specjalistycznej, podstaw nauk społecznych
oraz prawnych i bioetycznych uwarunkowań wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Drugą część egzaminu stanowić będzie część praktyczna, która odbędzie się już w najbliższym tygodniu. Studenci na wylosowanym wcześniej oddziale (chorób wewnętrznych, chirurgii
lub pediatrii) będą musieli wykazać się wiedzą, umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami społecznymi niezbędnymi do sprawowania opieki nad pacjentami w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.

Ostatnim krokiem do ukończenia studiów będzie obrona pracy dyplomowej, po której absolwenci będą mogli wnioskować do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu. Dokument ten będzie stanowił przepustkę do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

 

opr. Stanisław Orzechowski