Informacji dla absolwentów kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo studia pierwszego stopnia

Drodzy Studenci - absolwenci kierunku Pielęgniarstwo, Położnictwo w roku akademickim 2020/2021

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur  z siedzibą w Olsztynie 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14 K (www.oipip.olsztyn.pl) informuje, że po zakończeniu studiów na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo, studia pierwszego stopnia, a także po złożeniu egzaminu dyplomowego należy złożyć wniosek o wpis do rejestru i stwierdzenie prawa wykonywania zawodu wg wzoru (załącznik) a także następujące niezbędne dokumenty t.j.:

  • kopia świadectwa lub dyplomu oraz suplementu (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika OIPiP) - oryginał do wglądu;
  • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód, wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego;
  • dwa zdjęcia o wymiarach 35x45 mm;
  • dokument tożsamości do wglądu.

Posiedzenia prezydium  OIPIP Olsztyn odbywają się w 2 i 4 środę miesiąca, jeżeli zajdzie taka potrzeba prezydium może zrobić posiedzenie częściej.

dr n.med.Olga Bielan
Wicedyrektor ds.studenckich i kształcenia