JM Rektor informuje o zmianie systemu pracy w UWM od dnia 4 maja 2021 r.

Pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Szanowni Państwo,

Decyzją Nr 43/2021 z dnia 30.04.2021 r. (http://bip.uwm.edu.pl/node/8111z dniem 4 maja 2021 r. wprowadzam żółty system pracy pracowników, o których mowa w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zmianami).

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do dostosowania obecnego sytemu pracy do przepisów, o których mowa w ust. 1.

Zobowiązuję osoby, o których mowa w § 3 ust. 3 cytowanego zarządzenia do wskazania systemu pracy podległych im jednostek. Jednocześnie informuję, iż traci moc Decyzja Nr 173/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie pomarańczowego systemu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.    

Z poważaniem
REKTOR
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM