Komunikaty Rektora

K O M U N I K A T
REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
z 9 grudnia 2021 roku

w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni, w tym organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w okresie świąteczno-noworocznym

Szanowni Państwo, Studenci, Doktoranci, Pracownicy Uczelni,

w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że wprowadzam zdalny tryb realizacji zajęć dydaktycznych:

  • w okresie od 20 grudnia 2021 roku do 16 stycznia 2022 roku na studiach stacjonarnych oraz w Szkole Doktorskiej (nie dotyczy Wydziału Lekarskiego, Szkoły Zdrowia Publicznego oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej),
  • w okresie od 17 grudnia 2021 roku do 16 stycznia 2022 roku na studiach niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych i innych formach kształcenia.

Jednocześnie, mając na względzie troskę o zapewnienie bezpieczeństwa społeczności akademickiej i zmniejszenie potencjalnych możliwości zakażeń, rekomenduję wstrzymanie organizacji i odbywania wszelkich spotkań w grupach pracowniczych z wyłączeniem przypadków bezwzględnie koniecznych do realizacji zadań służbowych.

Wyrażam nadzieję, że podjęte działania spotkają się ze zrozumieniem z Państwa strony i pozwolą uniknąć wszelkich problemów wynikających z trudnej sytuacji pandemicznej.

Rektor
Dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 


 

Dziekani Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych, Pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Szanowni Państwo,

ustanawiam dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z wyjątkiem pracowników: zatrudnionych przy pilnowaniu, ochrony mienia oraz dozoru technicznego, w zamian za dzień 1 stycznia 2022 roku przypadający w sobotę (podstawa prawna: art. 130 § 2 Kodeksu pracy wskazujący, że święto przypadające w innym dniu niż niedziela powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin).

Jednocześnie wyjaśniam, iż wszystkie zaplanowane na dzień 7 stycznia 2022 roku zajęcia dydaktyczne, odbywają się zgodnie z planem. Oznacza to, że osoby pracujące w tym dniu, nie mają dnia wolnego, natomiast dzień wolny zamiast 1 stycznia 2022 roku, mogą odebrać w innym terminie, do końca 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego, tj. do dnia 30 kwietnia 2022 r., w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym.

R E K T O R
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM