Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo - dydaktyczne) w Katedrze Fizjoterapii - I

Olsztyn, 11.08.2023 r.

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo - dydaktyczne)
w Katedrze Fizjoterapii – dyscyplina nauki o zdrowiu

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy magistra (mile widziany stopień naukowy doktora),
 • prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie fizjoterapeuty (min. 5 lat),
 • odbyte staże, kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w tabeli 6a załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku (z późn. zm.),
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami kierunku fizjoterapia,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
 2. życiorys/cv,
 3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów - sprawy kadrowe”),
 4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (ewentualnie dodatkowo kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora),
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i rozwój zawodowy (uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń),
 7. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
 8. deklaracja dot. reprezentowanej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (BIP UWM - „baza dokumentów – pozostałe sprawy” – „oświadczenia do ewaluacji”),
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (BIP UWM - „baza dokumentów – sprawy kadrowe”),
 10. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742),
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów – sprawy kadrowe”).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 11 września 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11 października 2023 r.   
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3605-4000 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742).   

                                                                              

 Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM