Organizacja zajęć na UWM w semestrze zimowym 2021/2022

 Szanowni Państwo

Kierownicy Katedr, Nauczyciele akademiccy, Studenci, Pracownicy administracji

 W związku z przygotowaniami do organizacji  zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 poniżej zamieszczam tekst komunikatu  Rektora UWM w Olsztynie, który w obecnym czasie umożliwia wszystkim  planowanie  dydaktyki w nowym roku akademickim. Organizacja procesu dydaktycznego wg powyższych zasad może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących w tym okresie przepisów prawa, a w szczególności uregulowań związanych ze zwalczaniem epidemii.

dr n. med. Olga Bielan
Wicedyrektor ds. studenckich i kształcenia

 

KOMUNIKAT REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE W SPRAWIE WSTĘPNYCH WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

I. STUDIA WYŻSZE

1. Zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów danego kierunku, poziomu profilu kształcenia i formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne), realizowane będą w siedzibie Uczelni, w trybie stacjonarnym z elementami kształcenia zdalnego, z uwzględnieniem pkt. 1-3,

1) wszystkie rodzaje ćwiczeń i seminaria realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym, z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego,

2) wykłady prowadzone na latach studiów, których rocznik przewiduje jedną grupę studencką, realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym, z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego,

3) wykłady dla dwóch i więcej grup studenckich, lektoraty, przedmioty ogólnouczelniane oraz przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, przedmioty: ergonomia, etykieta, ochrona własności intelektualnej, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, informacja patentowa, realizowane będą w trybie zdalnym.

2. Tryb realizacji zajęć dydaktycznych, o którym mowa w pkt. 1 obowiązuje do odwołania.

3. Rozkłady zajęć powinny uwzględnić organizację procesu dydaktycznego przewidzianą dla trybu stacjonarnego, tj. przypisanie sal dydaktycznych i wykładowych, etc. dla wszystkich rodzajów zajęć. Działanie to ma na celu zapewnienie elastycznego „przejścia" z trybu zdalnego na stacjonarny w przypadku odwołania zasad, o których mowa w pkt. 1.

4. Ewentualne prowadzenie zajęć w trybie zdalnym, po odwołaniu obwiązywania ww. zasad może odbywać się na wniosek Dziekana/Dyrektora, za zgodą Prorektora ds. kształcenia, z uwzględnieniem pkt. 5.

5. Wniosek powinien być poprzedzony analizą obowiązującego programu studiów w kontekście zachowania wskaźników sumarycznych charakteryzujących program studiów, m.in. w zakresie liczby punktów ECTS, przewidzianych w programie studiów w ramach realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego lub innych osób prowadzących zajęcia ze studentami.

II. SZKOŁA DOKTORSKA, STUDIA DOKTORANCKIE, STUDIA PODYPLOMOWE I INNE FORMY KSZTAŁCENIA

Decyzje w sprawie trybu organizacji zajęć dydaktycznych (tryb stacjonarny, tryb zdalny lub tryb hybrydowy) podejmują kierownicy studiów doktoranckich, Dyrektor Szkoły Doktorskiej oraz kierownicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia, w porozumieniu i po akceptacji Prorektora ds. Kształcenia.

Organizacja procesu dydaktycznego wg powyższych zasad może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących w tym okresie przepisów prawa, a w szczególności uregulowań związanych ze zwalczaniem epidemii.

Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Poniżej link do komunikatu

http://www.uwm.edu.pl/organizacja-zajec-na-uwm-semestrze-zimowym-20212022?fbclid=IwAR3LQd1SGx6669hElV7d0LAZDUnd8cPrlTnpjr4SC2nUNOcwBPtE3-T3JtI