Rozpoczynamy III turę rekrutacji kandydatów na kurs języka angielskiego skierowanego do nauczycieli akademickich Szkoły Zdrowia Publicznego

 

Szanowni Państwo!


Rozpoczynamy rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 16. „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WNoZ” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.

OFERTA SKIEROWANA JEST DO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM CO NAJMNIEJ 6 MIESIĘCY.

Rekrutacja obejmuje nabór na:
•    Kurs języka angielskiego, który będzie realizowany od semestru zimowego 2020/2021 do semestru letniego 2022/2023 (6 semestrów x 40 godzin dydaktycznych, 2 grupy 9-osobowe). Zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej. POZIOM NAUCZANIA ZOSTANIE USTALONY PO PRZEPROWADZENIU TESTU WSTĘPNEGO.

Warunkiem ubiegania się o udział w/w kursie jest złożenie bezpośrednio do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego:
1.    Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
2.    Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji -Załącznik nr 2.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.
Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:
1.    Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
2.    Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
3.    Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
4.    Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio do asystenta koordynatora projektu, w sekretariacie Katedry Biologii Medycznej SZP, ul. Żołnierska 14C, Olsztyn, pok. 14 w terminie 04-06.11.2020, w godzinach 8.00-15.00.

DOKUMENTY MOŻNA PRZESŁAĆ SKANEM POD ADRES: anna.czestochowska@uwm.edu.pl, NASTĘPNIE ORYGINAŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM ROZDZIELNI KORESPONDENCJI.

Regulamin, informacje o kursach oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.zpr2.uwm.edu.pl w zakładce Strefa Pracownika/Szkoła Zdrowia Publicznego.


Serdecznie zapraszam do udziału.

KOORDYNATOR PROJEKTU


dr n. med. Ewa Kupcewicz