Rozpoczynamy rekrutację kandydatów na szkolenia skierowane do nauczycieli akademickich Szkoły Zdrowia Publicznego

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 16. „Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na WNoZ” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.

OFERTA SKIEROWANA JEST DO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM CO NAJMNIEJ 6 MIESIĘCY

Rekrutacja obejmuje nabór na:

  • Kurs języka angielskiego na poziomie C1, który będzie realizowany od semestru letniego 2019/2020 do semestru zimowego 2022/2023 (6 semestrów x 40 godzin dydaktycznych, 2 grupy 9-osobowe);
  • Kurs podstawy statystyki medycznej i metodyka stosowana w badaniach klinicznych, który będzie realizowany w semestrze letnim 2019/2020 (8 godzin dydaktycznych, 2 grupy 5-osobowe).

Warunkiem ubiegania się o udział w/w kursach jest złożenie bezpośrednio do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego

  1. Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
  2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji -Załącznik nr 2.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:

  1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie - Załącznik nr 3;
  2. Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
  3. Oświadczenia uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
  4. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

 

Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio do asystenta koordynatora projektu, w sekretariacie Katedry Biologii Medycznej SZP, ul. Żołnierska 14C, Olsztyn, pok. 14 w terminie 02-06.03.2020, w godzinach 8.00-15.00.

Regulamin, informacje o kursach oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.zpr2.uwm.edu.pl w zakładce Strefa Pracownika/Szkoła Zdrowia Publicznego.

Serdecznie zapraszam do udziału.

KOORDYNATOR PROJEKTU

dr n. med. Ewa Kupcewicz

Do pobrania