Rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą na szkolenia skierowane do Studentów Szkoły Zdrowia Publicznego - kierunek Pielęgniarstwo/Ratownictwo Medyczne

SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Szanowni Studenci!

Rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą kandydatów do realizacji Zadania 9. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.

Rekrutacja obejmuje nabór na szkolenia realizowane w semestrze zimowym/letnim 2022/2023

I. OFERTA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO – warsztaty:

 • Zasady współpracy w zespole terapeutycznym;
 • Kinestetyka w opiece nad pacjentem.

II. OFERTA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - certyfikowane szkolenia i warsztaty:

 • Techniki linowe, wspinaczka i ratownictwo jaskiniowe;
 • Certyfikowany kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
 • Certyfikowany kurs Ratownik WOPR.

Oferta szkoleń i warsztatów adresowana jest dla studentów/ek 3 roku kierunku pielęgniarstwo I stopnia, 2 roku kierunku pielęgniarstwo II stopnia, 3 roku kierunku ratownictwo medyczne.

Warunkiem ubiegania się o udział w/w szkoleniach i warsztatach jest złożenie do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego:

 1. Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
 2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji -Załącznik nr 2.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursach zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu lub kursie zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:

 1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
 2. Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
 3. Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
 4. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe (zał.1., zał.2.) należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Katedry Biologii Medycznej pokój nr 14 przy ulicy Żołnierskiej 14C w godzinach 8.00-15.00

w dniach 29.11-02.12.2022r.

Regulamin, informacje o kursach oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.zpr2.uwm.edu.pl zakładce Strefa Studenta/Szkoła Zdrowia Publicznego.

Serdecznie zapraszam do udziału.

KOORDYNATOR PROJEKTU

dr n. med. Ewa Kupcewicz