Rozpoczynamy uzupełniającą rekrutację kandydatów na szkolenia i warsztaty skierowane do Studentów 2 roku pielęgniarstwa, położnictwa oraz ratownictwa medycznego

SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Szanowni Studenci!

Rozpoczynamy uzupełniającą rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 9. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia dla studentów/ek Wydziału Nauk o Zdrowiu” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.

Rekrutacja obejmuje nabór na szkolenia realizowane w semestrze zimowym 2021/2022

I. OFERTA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO – warsztaty:

 • Zasady współpracy w zespole terapeutycznym;
 • Kinestetyka w opiece nad pacjentem.

II. OFERTA DLA KIERUNKU POŁOŻNICTWO – warsztaty:

 • Nowoczesne techniki diagnostyczne dla położnych ultrasonografia;
 • Karmienie piersią w praktyce szpitala;
 • Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym i wczesnego połogu - warsztaty psychologiczne.

III. OFERTA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - certyfikowane szkolenia i warsztaty:

 • Techniki linowe, wspinaczka i ratownictwo jaskiniowe;
 • Certyfikowany kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
 • Certyfikowany kurs Ratownik WOPR.

Oferta szkoleń i warsztatów adresowana jest dla studentów/ek 2 roku kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne.

Warunkiem ubiegania się o udział w/w szkoleniach i warsztatach jest złożenie do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego:

 1. Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
 2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji -Załącznik nr 2.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursach zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu lub kursie zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:

 1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
 2. Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
 3. Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
 4. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

Dokumenty zgłoszeniowe (zał.1., zał.2.) należy wydrukować, wypełnić, zeskanować i przesłać z poczty uniwersyteckiej (warunek konieczny) na adres mailowy: anna.czestochowska@uwm.edu.pl

w dniach 01-11.06.2021r.

Jeśli kandydat nie ma możliwości drukowania/skanowania – należy wypełnione załączniki odesłać w wersji Word, uzupełniając podpisy komputerowo z klawiatury, koniecznie dopisując w treści wiadomości, iż nie ma możliwości wykonania skanu. Następnie należy niezwłocznie dostarczyć dokumenty z własnoręcznymi podpisami za pośrednictwem poczty na adres: ul. Żołnierska 14C, pok.14, 10-561 Olsztyn  lub osobiście złożyć w zaklejonej kopercie do pojemnika znajdującego się przed Dziekanatem SZP, opatrzonego napisem: „DOKUMENTY REKRUTACYJNE (ZAŁ.1-2) DO PROJEKTU „UNIWERSYTET WIELKICH MOŻLIWOŚCI” Zadanie 9. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek Wydziału Nauk o Zdrowiu”.

 

Regulamin, informacje o kursach oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.zpr2.uwm.edu.pl zakładce Strefa Studenta/Szkoła Zdrowia Publicznego.

Serdecznie zapraszam do udziału.

KOORDYNATOR PROJEKTU

dr n. med. Ewa Kupcewicz