Stypendia naukowe Marszałka

Szanowni Państwo

W załączeniu udostępnione są informację otrzymane od Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego o stypendiach finansowanych z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zachecamy studentów do zapoznania się z tymi inforamcjami.

 

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni łącznie następujące warunki:

  • jest mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego,
  • jest studentem co najmniej II roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich i będzie je kontynuował w roku akademickim, w którym składany jest wniosek,
  • w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek:
    • uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia oraz
    • uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 90% maksymalnej średniej uzyskanej nadanym kierunku w poprzednim roku akademickim.

Szczegółowe informacje o stypendiach znajdują się na stronie internetowej:

https://warmia.mazury.pl/kultura/edukacja/stypendia-naukowe-marszalka