Stypendium Laury Bassi

 

 

Studenci i pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego, poniżej umieszczony jest list, który otrzymała Pani Dyrektor Snarska, dotyczący możliwości ubiegania się o stypenium Laury Bassi. Zapraszamy do zapoznania się z tą ofertą i do skożystania.

 

 

 

Teksta oryginalny:

Dear Professor Snarska,

I would be grateful if you could share the details of the Laura Bassi Scholarship with your department, particularly master's and doctoral candidates, as well as junior academics:

The Laura Bassi Scholarship, which awards a total of $8,000 thrice per annum, was established by Editing Press in 2018 with the aim of providing editorial assistance to postgraduates and junior academics whose research focuses on neglected topics of study, broadly construed. The scholarships are open to every discipline and the next round of funding will be awarded in Winter 2021:

     Winter 2021
     Application deadline: 15 December 2021
     Results: 3 January 2022

All currently enrolled master's and doctoral candidates are eligible to apply, as are academics in the first five years of their employment. Applicants are required to submit a completed application form along with their CV through the application portal by the relevant deadline. Further details, previous winners, and the application portal can be found at: https://editing.press/bassi

With best wishes,
Charles Anderson

Tłumaczenie:

Szanowna Profesor Snarska,

Byłbym wdzięczny, gdyby mogła Pani podzielić się szczegółami dotyczącymi stypendium Laury Bassi ze swoim wydziałem, w szczególności z magistrantami i doktorantami, a także młodszymi pracownikami naukowymi:

Stypendium Laury Bassi, które przyznaje w sumie 8000 USD, trzykrotnie w ciągu roku, zostało ustanowione przez Editing Press w 2018 roku w celu zapewnienia pomocy redakcyjnej studentom studiów podyplomowych i młodszych naukowców, których badania koncentrują się na szeroko rozumianych zaniedbanych tematach studiów. Stypendia są otwarte dla wszystkich dyscyplin, a kolejna runda dofinansowania zostanie przyznana zimą 2021 roku:

     Zima 2021
     Termin składania wniosków: 15 grudnia 2021 r
     Wyniki: 3 sstycznia 2022

Wszyscy obecnie zapisani na studia magisterskie i doktoranckie, podobnie jak pracownicy naukowi w ciągu pierwszych pięciu lat ich zatrudnienia, mogą się ubiegać. Kandydaci są zobowiązani do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z CV za pośrednictwem portalu aplikacyjnego w odpowiednim terminie. Więcej informacji, poprzednich zwycięzców oraz portal aplikacji można znaleźć pod adresem: https://editing.press/bassi

Z najlepszymi życzeniami,
Charles Anderson