Szkolenie przygotowujące do prowadzenia egzaminu metodą OSCE

W dniach 15 – 16 lutego 2022 roku odbyło się szkolenie przygotowujące 15 nauczycieli akademickich ze Szkoły Zdrowia Publicznego do prowadzenia egzaminu metodą OSCE (Objective Structured Clinical Examination) na kierunkach studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne. Jest to narzędzie oceny oparte na zasadach obiektywności i standaryzacji, w którym studenci przemieszczają się przez serie ograniczonych czasowo stacji, którego celem jest ocena profesjonalnego wykonawstwa  w środowisku symulacyjnym. Na każdej stacji studenci są oceniani wg wystandaryzowanych kryteriów przez przeszkolonych nauczycieli. Uczestnicy szkolenia poznali m.in. strukturę i zasady przeprowadzenia egzaminu OSCE (prowadzenie egzaminów OSCE z zastosowaniem niskiej, pośredniej i wysokiej wierności), zapoznali się ze sprzętem i dokumentami niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu OSCE, ćwiczyli przygotowanie matrycy egzaminu. Na zajęciach warsztatowych pracowali nad przygotowaniem stacji egzaminacyjnej,  w tym:

  • przygotowanie pacjenta symulowanego/standaryzowanego do zaplanowanego egzaminu OSCE,
  • przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia egzaminu OSCE,
  • przygotowanie materiałów informacyjnych oraz opisów stacji.

Dyskutowali nad zasadami oceniania studenta podczas egzaminu OSCE.  

Uczestnicy szkolenia byli mocno zaangażowani i bardzo aktywnie pracowali na zajęciach.

Szkolenie przeprowadził zespół trenerów z Krakowskiego Centrum Rozwoju Kompetencji Sp. z o.o

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Projektu pn. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie gratuluję nauczycielom akademickim zdobytych umiejętności do prowadzenia egzaminu metodą OSCE, życzę sukcesów w pracy dydaktycznej i dalszego rozwoju zawodowego i naukowego.

Koordynator projektu w Szkole Zdrowia Publicznego
dr n. med. Ewa Kupcewicz

 

Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”,
nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego