Wydłużony termin rekrutacji kandydatów na szkolenia i warsztaty skierowane do Studentów Szkoły Zdrowia Publicznego

SZKOŁA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Szanowni Studenci!

Informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji do realizacji Zadania 9. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia dla studentów/ek Wydziału Nauk o Zdrowiu” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.

Rekrutacja obejmuje nabór na szkolenia realizowane w semestrze letnim 2020/2021

I. OFERTA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO – warsztaty:

 • Zasady współpracy w zespole terapeutycznym;
 • Kinestetyka w opiece nad pacjentem.

II. OFERTA DLA KIERUNKU POŁOŻNICTWO – warsztaty:

 • Nowoczesne techniki diagnostyczne dla położnych ultrasonografia;
 • Karmienie piersią w praktyce szpitala;
 • Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym i wczesnego połogu - warsztaty psychologiczne.

III. OFERTA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - certyfikowane szkolenia i warsztaty:

 • Techniki linowe, wspinaczka i ratownictwo jaskiniowe;
 • Certyfikowany kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
 • Certyfikowany Kurs Ratownik WOPR.

Oferta szkoleń i warsztatów adresowana jest dla studentów/ek studiów I i II stopnia kierunek pielęgniarstwo, I stopień kierunek położnictwo, I stopień kierunek ratownictwo medyczne. W pierwszej kolejności rekrutowani będą studenci z ostatniego roku studiów. W/w szkolenia i warsztaty będą powtarzane cyklicznie przez trzy kolejne lata.

Warunkiem ubiegania się o udział w/w szkoleniach i warsztatach jest złożenie do asystenta koordynatora projektu wypełnionego i podpisanego:

 1. Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
 2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji -Załącznik nr 2.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu lub kursie zobowiązane są, w określonym przez koordynatora terminie, do podpisania i złożenia kompletu następujących dokumentów:

 1. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
 2. Kwestionariusza Osobowego - Załącznik nr 4;
 3. Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
 4. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 6.

Dokumenty zgłoszeniowe (zał.1., zał.2.) należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej z poczty uniwersyteckiej (warunek konieczny) na adres mailowy: anna.czestochowska@uwm.edu.pl

w dniach 28.11-06.12.2020r.

W wersji elektronicznej podpisy kandydata nie będą wymagane (jeśli kandydat posiada dostęp do drukarki/skanu należy zeskanować wypełnione dokumenty wraz z podpisami).

W następnej kolejności dokumenty należy wydrukować, podpisać oraz dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: Katedra Biologii Medycznej, ul. Żołnierska 14C, 10-561 Olsztyn, pok.14

Studenci, którzy złożyli dokumenty podczas rekrutacji przeprowadzonej w roku akademickim 2019/2020 nie są zobligowani do ponownego dostarczenia formularzy. Zgłoszenia zostaną uznane w aktualnym procesie rekrutacji  po mailowym oświadczeniu odnośnie zamiaru uczestnictwa w wybranych szkoleniach.

Regulamin, informacje o kursach oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.zpr2.uwm.edu.pl zakładce Strefa Studenta/Szkoła Zdrowia Publicznego.

Serdecznie zapraszam do udziału.

KOORDYNATOR PROJEKTU

dr n. med. Ewa Kupcewicz