Zawieszenia zajęć dydaktycznych w SP ZOZ MSWIA z W-M CO w Olsztynie

W związku ze stwierdzeniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz kadry medycznej, od dnia 24 lutego 2021 r. Szpital zawiesza realizację wszelkich zajęć dydaktycznych i praktycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii wynikających z Umowy nr UWM- PCM.063.28.2019 o udostępnienie oddziałów klinicznych na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz Umowy nr UWM-PCM.063.30.2019 o udostępnienie komórek organizacyjnych niebędących oddziałami klinicznymi na prowadzenie zajęć dydaktycznych, praktycznych i praktyk zawodowych, do momentu opanowania trudnej sytuacji organizacyjnej w ww. Oddziale.