Praktyki Studenckie

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zawodowa praktyka studencka na kierunku Dietetyka - studia stacjonarne, pierwszego stopnia realizowana jest:

- po 1. roku -  Wstępna praktyka w szpitalu po I roku (w szpitalnym dziale żywienia) 145h oraz praktyka w Domu opieki społecznej 100h;

- po 2. roku - Praktyka w poradni dietetycznej i dziale żywienia w szpitalu po II roku 140h oraz praktyka w Szpitalu dla dorosłych 105h;

- na 3. roku (w trakcie 5 semestru) - Praktyka z technologii potraw 105h, Praktyka w szpitalu dziecięcym 70h;

- po 3. roku - Praktyka w poradni układu pokarmowego i chorób metabolicznych 105h

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej po 1., po 2., na 3. i po 3. roku studiów kierunku dietetyka studiów I stopnia licencjackich jest:

  1. potwierdzenie nabycia umiejętności zestawionych w szczegółowym programie praktyki z oceną końcową każdej wykonanej umiejętności i/lub procedury
  2. rzetelność w wykonywaniu zadań i profesjonalizm z oceną końcową
  3. esej

Oceną końcową praktyki zawodowej kierunku Dietetyka - studia pierwszego stopnia, stacjonarne,  jest średnia arytmetyczna w/w ocen wystawiana przez koordynatora praktyki.

Brak napisanego eseju skutkuje brakiem zaliczenia praktyki zawodowej.

Dzienniczek praktyk z indywidualną kartą oceny umiejętności i procedur studenta należy złożyć w Dziekanacie do 01 września 2020 roku - studenci I i III roku, do  24 lutego 2020 roku - studenci III roku - praktyka śródroczna).

Brak zaliczenia praktyki wakacyjnej zgodnie z Regulaminem studiów skutkuje niezaliczeniem roku a w przypadku studenta 1. roku skreśleniem z listy studentów.

Pliki do pobrania