Ordynacja Wyborcza

UCHWAŁA  Nr  706

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 98 ust. 8 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 18 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Prorektorzy wybierani są na wniosek kandydata na funkcję rektora spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

3. Tryb wyboru, odwołania oraz zawieszenia rektora i prorektorów określa Ustawa i ordynacja wyborcza stanowiąca załącznik nr 5 do Statutu.”

 

2) § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kandydat na prorektora ds. studenckich i doktorantów musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w Uczelnianym Kolegium Elektorów wyrażoną w terminie siedmiu dni od ogłoszenia listy kandydatów na prorektorów.”

 

3) Załącznik Nr 5 do Statutu otrzymuje brzmienie:

 

Załącznik nr 5

Ordynacja wyborcza

Rozdział 1.  Postanowienia ogólne

 

§ 1.  Zasady ogólne

 1. Ordynacja wyborcza do organów Uczelni, zwana dalej Ordynacją, określa tryb i zasady wyłaniania komisji wyborczych, przeprowadzania wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych, w tym kolegiów elektorów.
 2. Szczegółowy tryb i zasady wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów do organów kolegialnych, w tym do kolegiów elektorów Uniwersytetu w zakresie nieuregulowanym w Statucie określają właściwe regulaminy samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
 3. Wybory w Uniwersytecie są równe, powszechne i odbywają się w głosowaniu tajnym.
 4. Użyte w załączniku pojęcia oznaczają:

1) czynne prawo wyborcze – prawo głosowania, czyli wybierania organów kolegialnych i jednoosobowych przez wyborców; przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi oraz studentom i doktorantom;

2) bierne prawo wyborcze – prawo do kandydowania, objęcia i pełnienia mandatu lub funkcji w organie kolegialnym i jednoosobowym; przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy (wymóg zatrudnienia nie dotyczy kandydatów na rektora), którzy nie osiągnęli sześćdziesiątego siódmego, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora, siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz studentom i doktorantom; kandydowanie na funkcje organów jednoosobowych wymaga spełnienia dodatkowych wymagań określonych w Statucie, a ich pełnienie po ustaniu biernego prawa wyborczego z tytułu osiągnięcia wieku, reguluje Ustawa; pełnienie mandatu członka organu kolegialnego po ustaniu biernego prawa wyborczego z tytułu osiągnięcia wieku przedłuża się do końca roku akademickiego, w którym wiek ten osiągnął;

3) wyborca – pracownik, student i doktorant Uniwersytetu posiadający czynne prawo wyborcze; w wyborach pośrednich – członek kolegium elektorów – elektor;

4) komisja wyborcza – Uczelniana Komisja Wyborcza lub wydziałowa komisja wyborcza;

5) rok wyborów – rok kalendarzowy, w którym upływa kadencja organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu;

6) kalendarz wyborczy – szczegółowy harmonogram działań wyborczych podejmowanych przez komisje wyborcze;

7) zebrania wyborcze – zgromadzenia poszczególnych grup wyborców:

a) samodzielnych nauczycieli akademickich,

b) pozostałych nauczycieli akademickich,

c) pracowników niebędącym nauczycielami akademickimi,

d) studentów,

e) doktorantów,

lub właściwych kolegiów elektorów;

8) kworum – minimalna liczba uczestników zebrania wyborczego, niezbędna do przeprowadzenia wyborów;

9) lista wyborcza – alfabetyczny wykaz kandydatów do pełnienia funkcji organów jednoosobowych lub kolegialnych;

10) karta wyborcza – wydrukowana na podstawie zatwierdzonego przez Uczelnianą Komisję Wyborczą wzoru oraz opieczętowana przez właściwą komisję wyborczą karta do głosowania;

11) głos wyborczy – głos wyborcy oddany na karcie wyborczej;

12) zwykła większość głosów – liczba głosów na „Tak” o co najmniej jeden głos większa od liczby głosów na „Nie” (nie bierze się pod uwagę głosów wstrzymujących się);

13) bezwzględna większość głosów – liczba głosów na „Tak” o co najmniej jeden głos większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów;

14) większość kwalifikowana – przekraczająca połowę wszystkich głosów wyborczych, wyrażona ułamkiem, większość głosów niezbędna do podjęcia uchwały przez właściwą komisję wyborczą;

15) nieważny głos wyborczy – głos wyborczy oddany na karcie wyborczej:

a) innej niż urzędowa,

b) całkowicie przedartej,

c) na której zaznaczono nazwiska większej liczby kandydatów niż liczba obsadzanych mandatów,

d) na której dokonano dopisków lub poprawek.

 1. Obsługę techniczną wyborów uczelnianych zapewnia Rektor, a wydziałowych – dziekan.
 2. Dokumentacja wyborów uczelnianych jest przechowywana w Biurze Rektora, 
  a wyborów wydziałowych w dziekanatach wydziałów. Po upływie 30 dni od stwierdzenia przez właściwą komisję wyborczą ważności wyborów dokumenty z głosowania, oprócz sporządzonych w toku wyborów protokołów i list rankingowych kandydatów, podlegają brakowaniu zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Protokoły i listy rankingowe podlegają brakowaniu po wszczęciu procedury wyborów na nową kadencję.

Rozdział 2.  Komisje i organy wyborcze oraz ich kompetencje

 

§ 2.  Komisje wyborcze

 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą, złożoną z 11 członków, powołuje Senat.
 2. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzi:

1) 8 członków komisji wybranych przez Senat spośród kandydatów zgłoszonych przez dziekanów wszystkich wydziałów – nie więcej niż po jednym z każdego wydziału; za wybrane uważa się te osoby, które uzyskały kolejno najwięcej głosów w głosowaniu łącznym zwykłą większością głosów. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w trakcie kadencji nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, mandat obejmuje osoba, która w głosowaniu zdobyła kolejno największą liczbę głosów;

2) przedstawiciel jednostek pozawydziałowych wybrany spośród kandydatów zgłoszonych przez Rektora;

3) przedstawiciel studentów delegowany przez samorząd studencki;

4) przedstawiciel doktorantów delegowany przez samorząd doktorantów.

 1. Członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej nie może być kandydat do pełnienia funkcji rektora, lub jego zastępcy, ani członek Uczelnianego Kolegium Elektorów.
 2. Obsługę prawną Uczelnianej Komisji Wyborczej zapewnia radca prawny delegowany przez Rektora.
 3. W posiedzeniach Uczelnianej Komisji Wyborczej mogą uczestniczyć, jako obserwatorzy, przedstawiciele tych wydziałów, które nie mają swoich reprezentantów w Komisji. Przedstawicielami są kandydaci, o których mowa w ust. 1.
 4. Wydziałową komisję wyborczą składającą się z od 3 do 9 osób powołuje rada wydziału na wniosek dziekana. W jej skład wchodzą:

1) nauczyciele akademiccy, stanowiący od 1/3 do 2/3 składu komisji;

2) co najmniej jeden przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

3) co najmniej jeden wspólny przedstawiciel studentów i doktorantów wydziału.

 1. Powołanie wydziałowej komisji wyborczej jest poprzedzone uchwałą rady wydziału, określającą liczbę członków komisji w nowej kadencji oraz liczebność przedstawicieli, 
  o których mowa w ust. 6. Wniosek w tej sprawie, do rady wydziału, składa przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej, najpóźniej do końca września roku kalendarzowego poprzedzającego rok wyborów.
 2. Kandydatów do wydziałowej komisji wyborczej z grupy nauczycieli akademickich i z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zgłaszają kierownicy jednostek organizacyjnych wydziału, z zastrzeżeniem, że każda jednostka zgłasza co najwyżej po jednym kandydacie z każdej grupy.
 3. Osoby, o których mowa w ust. 8, po wyrażeniu zgody na kandydowanie zostają wpisane na listę kandydatów na członków wydziałowej komisji wyborczej. Rada wydziału dokonuje wyboru osób z listy w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Na podstawie wyników głosowania wydziałowa komisja skrutacyjna przygotowuje listę rankingową kandydatów. Mandaty członków komisji, z zachowaniem przepisu ust. 6, obejmują kolejno kandydaci z największą liczbą głosów. Lista rankingowa służy do uzupełnienia składu komisji w trakcie kadencji w przypadku wygaśnięcia mandatu jej członka.
 4. Przedstawicieli studentów i doktorantów do wydziałowej komisji wyborczej delegują odpowiednio właściwe samorządy.
 5. Członkiem wydziałowej komisji wyborczej nie może być kandydat do pełnienia funkcji dziekana lub jego zastępcy.
 6. Dziekan w terminie do 5 dni roboczych od powołania lub uzupełnienia składu wydziałowej komisji wyborczej przekazuje Rektorowi i przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej pisemną informację o powołaniu lub zmianach w składzie wydziałowej komisji wyborczej.
 7. Pierwsze posiedzenie komisji wyborczej odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od jej powołania i jest zwoływane przez przewodniczącego organu kolegialnego powołującego komisję wyborczą.
 8. Komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza. Osoby te tworzą prezydium komisji wyborczej.
 9. Komisje wyborcze w zakresie swych kompetencji podejmują uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu komisji. Protokoły zebrań komisji wyborczej są podpisywane przez co najmniej dwie osoby z prezydium komisji.
 10. Przewodniczący komisji wyborczej lub jego zastępca komunikują się z wyborcami 
  w formie obwieszczeń, informacji, wyjaśnień lub stanowisk.

 

§ 3.  Kolegia elektorów

 1. Organami właściwymi w sprawach wyboru organów jednoosobowych Uniwersytetu są: Uczelniane Kolegium Elektorów oraz wydziałowe kolegia elektorów.
 2. Uczelniane Kolegium Elektorów dokonuje wyboru rektora i prorektorów, a wydziałowe kolegium elektorów dokonuje wyboru dziekana i prodziekanów.
 3. W skład wszystkich kolegiów elektorów Uniwersytetu wchodzą nauczyciele akademiccy, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi oraz studenci i doktoranci. Łącznie studenci i doktoranci w poszczególnych kolegiach stanowią nie mniej niż 20% ich składu, a liczbę przedstawicieli obu tych grup ustala się proporcjonalnie do liczebności studentów i doktorantów na wydziałach. Tryb wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów określają odpowiednio regulaminy samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
 4. Uczelniane Kolegium Elektorów liczy 120 osób. W jego skład wchodzą:

1) członkowie Senatu, którego kadencja upływa w roku wyborów,

2) wybrani elektorzy.

5.    Wybór elektorów, o których mowa w ust. 4, pkt. 2, odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

1)   z grona nauczycieli z tytułem profesora i stopniem naukowym doktora habilitowanego – z każdego wydziału, z zastrzeżeniem przepisów ust. 6, wybierana jest 1 osoba na zebraniu wyborczym tej grupy pracowników,

2)   z grona pozostałych nauczycieli akademickich – z każdego wydziału, z zastrzeżeniem przepisów ust. 6, wybierana jest 1 osoba na zebraniu wyborczym tej grupy pracowników,

3)   z grona studentów – wybieranych jest 5 osób na zebraniu wyborczym wszystkich studentów Uniwersytetu, z zachowaniem przepisu ust. 3,

4)   z grona doktorantów – wybierana jest 1 osoba na zebraniu wyborczym wszystkich doktorantów Uniwersytetu, z zachowaniem przepisu ust. 3,

5)   z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – wybierana jest 1 osoba na zebraniu wyborczym tej grupy pracowników Uniwersytetu,

6)   z grona członków działających w Uniwersytecie związków zawodowych – wybierane są 2 osoby, z czego nie więcej niż po 1 przedstawicielu z każdego związku na wspólnym zebraniu delegatów związków zawodowych.

6.    Wyborów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 i 2 nie przeprowadza się na wydziałach, które nie posiadają uprawnień akademickich.

7.    Wydziałowe kolegium elektorów stanowią członkowie rady wydziału, której kadencja upływa w roku wyborów.

 

§ 4.  Kadencja komisji wyborczych oraz kolegiów elektorów

 1. Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów na nową kadencję są powoływane najpóźniej do końca listopada, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok wyborów. Komisje wyborcze rozwiązują się w chwili powołania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów następnej kadencji.
 2. Kadencja członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, którzy są jednocześnie członkami Senatu, jest tożsama z kadencją organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu, z uwzględnieniem szczególnych zasad kadencyjności przedstawicieli studentów i doktorantów, wynikających z trybu wyboru określonego odpowiednio w regulaminach samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
 3. Kadencja członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt. 2, rozpoczyna się 1 marca roku wyborów i trwa do ostatniego dnia lutego kolejnego roku wyborów.
 4. Kadencja wydziałowych kolegiów elektorów jest tożsama z kadencją organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu, z uwzględnieniem szczególnych zasad kadencyjności przedstawicieli studentów i doktorantów, wynikających z trybu wyboru określonego odpowiednio w regulaminach samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
 5. Przy wygaszaniu mandatu członka komisji wyborczej oraz elektora kolegium elektorów stosuje się przepisy Statutu dotyczące wygaszania mandatów organów kolegialnych oraz przepisy właściwego regulaminu samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów.
 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka komisji wyborczej uzupełnia się skład komisji poprzez:

1) dokooptowanie kolejnego członka z listy rankingowej powstałej w trakcie wyborów dokonanych przez Senat lub przez rady wydziałów;

2) delegowanie kolejnego przedstawiciela przez właściwy samorząd studencki lub samorząd doktorantów;

3) przeprowadzenie wyborów uzupełniających w pozostałych przypadkach.

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka kolegium elektorów uzupełnia się skład kolegium zgodnie z przepisami dotyczącymi uzupełniania odpowiednio składu Senatu lub rady wydziału. Nie przewiduje się wyborów uzupełniających do składu grupy elektorów podanej w § 3 ust. 4 pkt. 2, za wyjątkiem przypadków, gdy liczba nieobsadzonych mandatów wzrośnie powyżej 5% lub nie będzie zachowana zasada minimum 20% udziału przedstawicieli studentów i doktorantów w organie wyborczym.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego komisji wyborczej przed końcem kadencji, wyboru nowego przewodniczącego dokonuje się na kolejnym zebraniu komisji zwołanym przez zastępcę przewodniczącego, który przewodniczy temu zebraniu.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu zastępcy przewodniczącego lub sekretarza komisji wyborczej przed końcem kadencji, przewodniczący komisji wyborczej organizuje zebranie komisji wyborczej w celu wyboru nowego członka prezydium.

 

§ 5.  Zadania Uczelnianej Komisji Wyborczej

Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

1) ustalenie uczelnianego kalendarza wyborczego, uwzględniającego fakt, że zakończenie wyborów następuje najpóźniej do dnia 31 maja roku wyborów;

2) przeprowadzenie wyboru członków Senatu oraz wyborów uzupełniających przedstawicieli Uczelnianego Kolegium Elektorów z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

3) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na funkcję rektora wraz z pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska;

4) potwierdzenie biernego prawa wyborczego kandydatów na funkcję rektora oraz ogłoszenie listy kandydatów, co najmniej 7 dni przed dniem wyborów;

5) organizowanie spotkań kandydatów na rektora ze społecznością akademicką 
w terminie nie później niż 2 dni przed dniem wyborów;

6) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na prorektorów;

7) przygotowanie urzędowych kart do głosowania z alfabetyczną listą kandydatów oraz list obecności wyborców na zebraniach wyborczych;

8) zwoływanie zebrań wyborczych, stwierdzanie ich prawomocności i ogłaszanie wyników wyborów;

9) organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych w celu wyboru rektora i prorektorów;

10) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów, w szczególności nad sporządzaniem protokołów z czynności wyborczych przez komisje skrutacyjne;

11) zabezpieczenie dokumentacji wyborów;

12) niezwłoczne powiadomienie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
o dokonanym wyborze rektora;

13) przeprowadzanie wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych oraz wyborów przedstawicieli do Senatu na nowo utworzonym wydziale, na którym nie powołano komisji wyborczej;

14) nadzorowanie przebiegu wyborów na wydziałach i prac wydziałowych komisji wyborczych;

15) rozstrzyganie protestów wyborczych;

16) dokonywanie wykładni przepisów Ordynacji na wniosek wydziałowych komisji wyborczych.

 

§ 6.  Zadania wydziałowej komisji wyborczej

Do zadań wydziałowej komisji wyborczej należy w szczególności:

1) ustalenie wydziałowego kalendarza wyborczego, uwzględniającego fakt, że zakończenie wyborów następuje najpóźniej do dnia 31 maja roku wyborów;

2) organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych w celu wyboru przedstawicieli poszczególnych grup nauczycieli akademickich wydziału do Senatu oraz wyborów uzupełniających przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów;

3) organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych w celu wyboru przedstawicieli poszczególnych grup pracowniczych do rady wydziału;

4) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na funkcję dziekana wraz z pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska;

5) potwierdzenie biernego prawa wyborczego kandydatów na funkcję dziekana oraz ogłoszenie listy kandydatów, co najmniej 7 dni przed dniem wyborów;

6) organizowanie spotkań kandydatów na funkcję dziekana ze społecznością akademicką wydziału w terminie nie później niż 2 dni przed dniem wyborów;

7) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na prodziekanów;

8) przygotowanie urzędowych kart do głosowania z alfabetyczną listą kandydatów oraz list obecności wyborców na zebraniach wyborczych;

9) zwoływanie zebrań wyborczych na wydziale, stwierdzanie ich prawomocności i ogłaszanie wyników wyborów;

10) organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych w celu wyboru dziekana 
i prodziekanów;

11) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów, w szczególności nad sporządzaniem protokołów z czynności wyborczych przez komisje skrutacyjne;

12) niezwłoczne powiadomienie Rektora i Uczelnianej Komisji Wyborczej o dokonanym wyborze dziekana i prodziekanów;

13) cykliczny, nie rzadziej niż po każdym roku trwania kadencji, przegląd składu i liczebności rady wydziału.

Rozdział 3.  Regulamin wyborczy

 

§ 7.  Zebranie wyborcze

 1. Ogłoszenie o zebraniu wyborczym, ze wskazaniem godziny i miejsca wyborów, podaje do wiadomości przewodniczący właściwej komisji wyborczej lub jego zastępca, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
 2. Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów powinno być umieszczone w formie papierowej na tablicach informacyjnych w budynku rektoratu i w budynkach jednostek pozawydziałowych, rozesłane w formie elektronicznej w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu.
 3. Ogłoszenie wydziałowej komisji wyborczej w sprawie wyborów powinno być umieszczone w formie papierowej na tablicach informacyjnych dziekanatu wydziału oraz jednostek organizacyjnych wydziału, rozesłane w formie elektronicznej w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczone na stronie internetowej wydziału.
 4. Wyborcy uczestniczący w zebraniu wyborczym podpisują listę obecności oraz na życzenie komisji wyborczej przedstawiają dokument potwierdzający tożsamość. Lista obecności jest podstawą do stwierdzenia kworum.
 5. Zebranie wyborcze prowadzi przewodniczący właściwej komisji wyborczej lub członek tej komisji upoważniony pisemnie przez przewodniczącego.
 6. Przewodniczący zebrania proponuje, spośród wyborców, którzy nie kandydują, skład komisji skrutacyjnej liczącej od 3 do 7 członków oraz spośród członków komisji wyborczej protokolanta. Zatwierdzenie składu komisji i protokolanta następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Komisja skrutacyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.
 7. W przypadku braku możliwości wyboru komisji skrutacyjnej spośród wyborców, zadania komisji skrutacyjnej realizuje właściwa komisja wyborcza.
 8. Zebrania wyborcze do przeprowadzenia wyborów organów kolegialnych są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. Regulaminy wyborcze samorządu studenckiego i samorządu doktorantów mogą określić odrębne przepisy w tym zakresie.
 9. Zebrania wyborcze do przeprowadzenia wyborów organów jednoosobowych i ich zastępców są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 10. Przewodniczący zebrania rozpoczyna zebranie od podania informacji o kworum, które stwierdza komisja skrutacyjna. Jeżeli brakuje kworum, przeprowadza się kolejne sprawdzenie listy obecności po upływie 15 minut od rozpoczęcia zebrania. Po ponownym stwierdzeniu braku kworum:

1) w przypadku zebrania wyborczego do przeprowadzenia wyborów organów jednoosobowych i ich zastępców - przewodniczący zamyka zebranie wyborcze;

2) w przypadku zebrania wyborczego do przeprowadzenia wyborów organów kolegialnych – § 7 ust. 8 nie obowiązuje, komisja skrutacyjna stwierdza kworum.

 1. W czasie jednego zebrania wyborczego mogą być przeprowadzane głosowania w różnych sprawach wyborczych. Informacja o takim trybie głosowania powinna być podana w ogłoszeniu wyborczym.
 2. W trakcie wyborów do organów kolegialnych przeprowadza się głosowania aż do obsadzenia wszystkich mandatów. Jeżeli w trzech kolejnych głosowaniach nie obsadzono żadnego z wakujących mandatów wyznacza się kolejny termin zebrania wyborczego, z zachowaniem zasad określonych w ust. 1-3.
 3. Po każdym głosowaniu komisja skrutacyjna sporządza protokół głosowania, który powinien zawierać: przedmiot głosowania ze wskazaniem nazwisk kandydatów w kolejności alfabetycznej lub treści wniosku, liczbę głosujących, wynik głosowania, datę głosowania oraz podpisy członków komisji skrutacyjnej.
 4. Wszystkie sprawy dotyczące procedury wyborczej, wynikłe w trakcie zebrania, nieuregulowane w Ordynacji, rozstrzyga zebranie wyborcze zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 5. Z zebrania wyborczego sporządzany jest protokół, którego załącznikami są protokoły głosowania, karty do głosowania i lista obecności. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania wyborczego, protokolant oraz przewodniczący komisji skrutacyjnej.

 

§ 8.  Ogólne zasady głosowania i kandydowania w wyborach

 1. Głosowanie przeprowadza się na kartach wyborczych, przygotowanych przez właściwą komisję wyborczą, opatrzonych pieczęcią tej komisji.
 2. Na karcie wyborczej znajdują się nazwiska i imiona kandydatów oraz kratka przed nazwiskiem każdego kandydata.
 3. Nazwiska kandydatów na karcie wyborczej podaje się alfabetycznie.
 4. Karty wyborcze są drukowane zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do Ordynacji.
 5. W trakcie głosowań obowiązuje następująca procedura:

1) wyborcy dokonują wyboru poprzez postawienie znaku „x” w kratce obok nazwiska  kandydata – liczba postawionych znaków „x” nie może być większa niż liczba mandatów do obsadzenia;

2) karta do głosowania, na której nie zakreślono znaku „x” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata oznacza wstrzymanie się od głosu;

3) głosy nieważne nie są uwzględniane przy określaniu wyników wyborów;

4) wybór następuje, gdy kandydat uzyskał bezwzględną większość głosów;

5) jeżeli w głosowaniu nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, zarządza się drugie i kolejne głosowania;

6) do każdego następnego głosowania wchodzą nie wybrani kandydaci z poprzedniego głosowania, z tym, że listę skraca się wykreślając kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbą głosów; w przypadku, gdy najmniejszą liczbę głosów uzyskała więcej niż jedna osoba, wszystkie one nie kwalifikują się do następnej tury głosowania;

7) głosowania przeprowadza się do chwili obsadzenia wszystkich mandatów lub do chwili, gdy w wyniku zastosowania procedury, liczba kandydatów będzie mniejsza od liczby mandatów do obsadzenia; w tym wypadku przewodniczący zebrania zarządza nowe wybory.

 1. Prawo zgłaszania kandydatów do objęcia mandatu organu jednoosobowego ma każdy członek społeczności Uniwersytetu (zgłasza kandydata na rektora) lub wydziału (zgłasza kandydata na dziekana).
 2. Prawo zgłaszania kandydatów do objęcia mandatu członka w organie kolegialnym przysługuje każdemu wyborcy, który jest przedstawicielem danej grupy wyborczej na wydziale lub w jednostkach pozawydziałowych.
 3. Zgłoszenie kandydata do pełnienia mandatu organu jednoosobowego odbywa się 
  w terminie i miejscu ustalonym przez właściwą komisję wyborczą, ma formę pisemną, zawiera oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Ordynacji.
 4. Zgłoszenie kandydata do pozostałych organów odbywa się w trakcie zebrania wyborczego - co do zasady w formie ustnej. Zgłoszenie może przybrać formę pisemną z zachowaniem przepisów ust. 10.
 5. Zgłoszony w trybie ust. 9 kandydat wyraża zgodę na kandydowanie oraz składa oświadczenie o przysługującym mu biernym prawie wyborczym.
 6. Zamknięcie listy zgłaszanych kandydatów następuje po wyczerpaniu zgłoszeń lub na wniosek wyborcy uczestniczącego w zebraniu wyborczym. Wniosek taki musi zostać przyjęty w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 7. Dodatkowe wymagania dla kandydatów ubiegających się o mandat organu jednoosobowego i jego zastępcy reguluje Ustawa i Statut.

 

§ 9.  Głosowania w wyborach do organów jednoosobowych

 1. Przy wyborze organów jednoosobowych, za wybranego uważa się kandydata, który uzyska bezwzględną większość głosów.
 2. Jeżeli w pierwszej turze głosowania bierze udział więcej niż dwóch kandydatów i żaden 
  z nich nie uzyskał wystarczającej liczby głosów zgodnie z przepisem ust. 1, przeprowadza się drugą turę głosowania, w której bierze udział tylko dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszej turze. Jeżeli w pierwszej nierozstrzygniętej turze głosowania nie można określić drugiego kandydata ze względu na uzyskanie takiej samej liczby głosów przez kilku kandydatów przeprowadza się dodatkowe głosowanie jedynie wśród kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbą głosów w pierwszej turze. Ten tryb postępowania stosuje się do momentu wyłonienia tylko jednego kontrkandydata, z zastrzeżeniem, że jeśli nie uda się go wyłonić w kolejnych trzech dodatkowych głosowaniach zebranie wyborcze w głosowaniu jawnym może postanowić o odroczeniu zebrania.
 3. Jeżeli żaden z kandydatów w drugiej turze głosowania nie uzyska bezwzględnej większości głosów przewodniczący zamyka zebranie. W takiej sytuacji właściwa komisja wyborcza zarządza nowe wybory.
 4. Przy wyborze zastępców organów jednoosobowych, za wybranego uważa się kandydata, który uzyska bezwzględną większość ważnie oddanych głosów.

 

§ 10.  Głosowania w wyborach do organów kolegialnych

 1. Przy wyborze organów kolegialnych za wybranych członków organu uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów według sporządzonej listy rankingowej, przy spełnieniu wymogu bezwzględnej większości głosów.
 2. Na karcie wyborczej do wyboru organów kolegialnych każdy wyborca może postawić co najwyżej tyle znaków „x” w kratkach przed nazwiskami kandydatów, ile mandatów jest do obsadzenia w danym głosowaniu.
 3. Jeżeli na etapie głosowania dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą najmniejszą liczbę głosów uprawniającą do sprawowania mandatu przeprowadza się dodatkowe głosowania jedynie wśród tych kandydatów, stopniowo odrzucając kandydatury z najmniejszą liczbą głosów.
 4. Jeżeli pozostał do obsadzenia jeden mandat, a dwa kolejne głosowania przeprowadzone w trybie przepisu ust. 3 nie wyłoniły zwycięzcy zebranie wyborcze może zadecydować o przeprowadzeniu losowania. Karty z nazwiskami i imionami kandydatów przygotowuje komisja skrutacyjna, a losowanie przeprowadza przewodniczący zebrania.
 5. Po obsadzeniu wszystkich mandatów komisja skrutacyjna sporządza listę rankingową wszystkich kandydujących, która zostanie wykorzystana w przypadku konieczności aktualizacji składu organu w trakcie kadencji.

 

Rozdział 4.  Wybory organów jednoosobowych

 

§ 11.  Wybory rektora i prorektorów

 1. Procedurę wyborczą, zgodnie z terminarzem wyborczym, rozpoczyna Uczelniana Komisja Wyborcza od przyjmowania zgłoszeń kandydatów na funkcję rektora, począwszy od dwudziestego pierwszego dnia przed wyznaczonym terminem wyborów.
 2. Zamknięcie listy kandydatów na funkcję rektora następuje o godzinie 12:00, czternaście dni przed terminem wyborów.
 3. Po zamknięciu listy kandydatów na funkcję rektora przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej ogłasza niezwłocznie zgłoszone kandydatury poprzez umieszczenie obwieszczenia na tablicy informacyjnej w budynku rektoratu oraz na stronie internetowej Uniwersytetu.
 4. Kandydat na funkcję rektora zgłasza pisemnie kandydatów na funkcje prorektorów nie później niż siedem dni przed terminem wyborów. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać informacje o funkcjach, jakie zamierza się powierzyć poszczególnym prorektorom; krótką charakterystykę osiągnięć naukowych i doświadczeń organizacyjnych kandydata, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz zgoda na ujawnienie treści oświadczenia lustracyjnego Uczelnianemu Kolegium Elektorów.
 6. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, niezwłocznie po zamknięciu listy kandydatów na funkcje prorektorów, zawiadamia przedstawicieli studentów i doktorantów, którzy są w składzie Uczelnianego Kolegium Elektorów, o konieczności wyrażenia zgody na zgłoszoną kandydaturę do pełnienia funkcji prorektora do spraw studenckich. Niezajęcie stanowiska w tej sprawie w terminie siedmiu dni od ogłoszenia listy kandydatów uważa się za wyrażenie zgody.
 7. Kandydat na funkcję rektora może zaprezentować program wyborczy w czasie wcześniejszych spotkań ze społecznością akademicką. W sprawach organizacyjnych korzysta ze wsparcia Biura Rektora oraz dziekanatów wydziałów.
 8. Zebranie wyborcze Uczelnianego Kolegium Elektorów zwołuje i przewodniczy mu przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej lub pisemnie upoważniony przez niego zastępca, według następującego porządku:

1) wybór protokolanta oraz komisji skrutacyjnej,

2) stwierdzenie prawomocności zebrania wyborczego (obecność co najmniej 2/3 składu kolegium elektorów),

3) przedstawienie listy kandydatów do objęcia funkcji rektora,

4) głosowanie w sprawie wyboru rektora,

5) ogłoszenie wyników wyborów.

 1. Kandydat, który został wybrany na stanowisko rektora, do czasu objęcia funkcji, otrzymuje miano Rektora-elekta.
 2. Czynności wymienione w ust. 8 pkt 2-5 stosuje się odpowiednio do wyborów prorektorów.
 3. W przypadku głosowania, w którym kandydat na prorektora nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, Rektor-elekt zgłasza nowego kandydata.
 4. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, Rektor-elekt zgłasza nowego kandydata.

 

§ 12.  Zawieszenie Rektora w pełnieniu obowiązków

W przypadku zawieszenia organu jednoosobowego w pełnieniu funkcji rektora, jego obowiązki do czasu wyboru nowego rektora przejmuje pierwszy zastępca zawieszonego Rektora.

§ 13.  Wybory dziekana i prodziekanów

 1. Do wyboru dziekana i prodziekanów stosuje się przepisy dotyczące wyboru rektora 
  i prorektorów, z tym, że:

1)  wyboru dokonuje wydziałowe kolegium elektorów;

2)  zebranie wyborcze wydziałowego kolegium elektorów zwołuje wydziałowa komisja wyborcza;

3) kandydaci na dziekana i prodziekanów muszą spełnić wymagania określone w Ustawie i Statucie.

 1. Każdy kandydat na dziekana może zaprezentować program wyborczy w czasie spotkań ze społecznością wydziału. W sprawach organizacyjnych korzysta ze wsparcia dziekanatu oraz sekretariatów jednostek organizacyjnych wydziału.

 

§ 14.  Odwołanie dziekana i prodziekanów

 1. Wydziałowe kolegium elektorów może odwołać dziekana i prodziekanów.
 2. Wnioski w tej sprawie, z wyłączeniem przepisu ust. 6, zgłasza pisemnie przewodniczącemu wydziałowej komisji wyborczej lub upoważnionemu przez niego zastępcy:

1) Rektor w przypadku stwierdzenia naruszenia przez dziekana przepisów prawa lub Statutu;

2) co najmniej 2/3 elektorów wydziałowego kolegium elektorów;

3) dziekan w przypadku wniosku o odwołanie prodziekana;

4) co najmniej 3/4 przedstawicieli studentów i doktorantów będących elektorami wydziałowego kolegium elektorów w przypadku wniosku o odwołanie prodziekana właściwego do spraw studenckich.

 1. O wnioskach wniesionych w trybie przepisu ust. 2 pkt 2-4 przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej lub upoważniony przez niego zastępca niezwłocznie powiadamia Rektora.
 2. Głosowanie w sprawie odwołania dziekana lub prodziekana jest ważne, jeżeli w zebraniu uczestniczy nie mniej niż 2/3 elektorów wydziałowego kolegium elektorów. Odwołanie następuje, jeżeli wniosek o odwołanie dziekana uzyskał co najmniej 3/4 ważnie oddanych głosów, a wniosek o odwołanie prodziekana uzyskał bezwzględną większość głosów.
 3. Wniosek o odwołanie dziekana lub jego zastępcy rozpatrywany jest w terminie do trzydziestu dni od dnia jego złożenia.
 4. W przypadku rażącego naruszenia prawa przez dziekana Rektor może odwołać dziekana po zasięgnięciu opinii Senatu.

 

§ 15.  Zawieszenie dziekana w pełnieniu obowiązków

 1. Do czasu rozpatrzenia wniosku o odwołanie dziekana Rektor może zawiesić go w pełnieniu obowiązków.
 2. Dziekan zostaje zawieszony w pełnieniu funkcji z mocy prawa, w przypadku gdy toczy się przeciwko niemu postępowanie karne z oskarżenia publicznego o przestępstwo umyślne lub postępowanie o umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Obowiązki dziekana, który został zawieszony, przejmuje do czasu nowych wyborów pierwszy zastępca dziekana.

Rozdział 5.  Wybory organów kolegialnych

 

§ 16.  Wybory do Senatu

 1. Zebrania wyborcze wyłaniające przedstawicieli do Senatu organizuje:

1) Uczelniana Komisja Wyborcza, oddzielnie w grupie nauczycieli akademickich z jednostek pozawydziałowych oraz w grupie pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi;

2) wydziałowa komisja wyborcza, oddzielnie w grupie samodzielnych nauczycieli akademickich oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich wydziału;

3) samorząd studencki; z udziałem przedstawiciela wydziałowej komisji wyborczej;

4) samorząd doktorantów z udziałem przedstawiciela Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 1. Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej przekazuje przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie do 3 dni roboczych informację o członkach senatu wybranych na wydziale.
 2. Przedstawiciele wydziałowej komisji wyborczej lub Uczelnianej Komisji Wyborczej biorący udział w zebraniach wyborczych samorządu studenckiego i samorządu doktorantów przekazują przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie do 3 dni roboczych informacje o wybranych członkach Senatu.
 3. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej sporządza informację o członkach senatu na kolejną kadencję i przekazuje ją Rektorowi.

 

§ 17.  Wybory do rady wydziału

 1. Zebrania wyborcze wyłaniające przedstawicieli pracowników do rady wydziału przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza na zebraniach wyborczych organizowanych oddzielnie dla poszczególnych grup wyborców:

1) samodzielnych nauczycieli akademickich;

2) pozostałych nauczycieli akademickich;

3) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 1. Zebrania wyborcze wyłaniające przedstawicieli studentów i doktorantów organizuje odpowiednio samorząd studencki lub samorząd doktorantów przy udziale przedstawiciela wydziałowej komisji wyborczej.
 2. Przedstawiciel wydziałowej komisji wyborczej biorący udział w zebraniach wyborczych samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów przekazuje przewodniczącemu wydziałowej komisji wyborczej w terminie do 3 dni roboczych informację o wybranych członkach do rady wydziału.
 3. Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej sporządza informację o składzie rady wydziału na kadencję i przekazuje ją dziekanowi.
 4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Uniwersytetu tworzony jest nowy wydział, skład rady nowego wydziału i tryb jej wyłaniania określa Senat w uchwale o utworzeniu wydziału, z zachowaniem przepisów Ustawy i Statutu.
 5. Do czasu powołania rady wydziału na nowoutworzonym wydziale kompetencje tego organu sprawuje Senat, a kompetencje dziekana upoważniony przez Rektora nauczyciel akademicki. Procedury wyborcze na nowoutworzonym wydziale powinny zakończyć się w terminie do 6 miesięcy od utworzenia wydziału.

Rozdział 6.  Zmiany w trakcie kadencji

 

§ 18.  Wybory uzupełniające

 1. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu osoby pełniącej funkcję organu jednoosobowego, jego zastępcy lub członka organu kolegialnego przeprowadza się wybory uzupełniające.
 2. Obowiązek przedłożenia właściwej komisji wyborczej informacji o wygaśnięciu mandatu członka organu kolegialnego spoczywa na osobie, która na podstawie przepisów Statutu jest uprawniona do zwołania posiedzenia organu kolegialnego, a w przypadku przedstawicieli studentów lub doktorantów na przewodniczącym samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów.
 3. Wniosek w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do przewodniczącego właściwej komisji wyborczej składa:

1) Rektor – w przypadku wyboru prorektora;

2) pierwszy zastępca rektora – w przypadku wyboru rektora;

3) dziekan wydziału – w przypadku wyboru prodziekana;

4) pierwszy zastępca dziekana – w przypadku wyboru dziekana.

 1. Z dniem uprawomocnienia się wyboru nowego organu jednoosobowego funkcje zastępców byłego organu jednoosobowego wygasają.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego mandat obejmuje osoba, która w trakcie ostatnich wyborów uzyskała kolejno największą liczbę głosów z zachowaniem warunku bezwzględnej większości głosów i wyraziła zgodę na objęcie mandatu.
 3. Jeżeli uzupełnienie składu organu kolegialnego w sposób, o którym mowa w ust. 5 jest niemożliwe, przeprowadza się wybory uzupełniające.

 

§ 19.  Zmiana składu rady wydziału w trakcie kadencji

 1. W przypadku zmian w składzie osobowym rady wydziału w trakcie kadencji, skutkujących niezachowaniem proporcji przedstawicieli poszczególnych grup wyborczych w składzie rady lub potrzebą powołania kolejnego prodziekana, dokonuje się aktualizacji liczby członków rady wydziału.
 2. Aktualizacja, o której mowa w ust. 1, odbywa się w trybie:

1) wyborów uzupełniających w grupie pracowników wydziału, w której liczba przedstawicieli jest niezgodna z przepisami Statutu lub

2) wyborów uzupełniających w grupie studentów i doktorantów, w której liczba przedstawicieli jest niezgodna z przepisami Statutu, lub

3) wdrożenia procedury odwołania członka rady wydziału wyłonionego w danej grupie wyborczej.

 1. Wniosek w sprawie konieczności aktualizacji składu rady wydziału składa do przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej dziekan lub jego pierwszy zastępca.
 2. W przypadku konieczności aktualizacji składu rady wydziału w grupie studentów lub doktorantów przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio. Wniosek w tej sprawie do przewodniczącego samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów przekazuje przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej.
 3. Wydziałowa komisja wyborcza podejmuje uchwałę o odwołaniu ze składu rady wydziału wymaganej liczby przedstawicieli wyłonionych z danej grupy wyborczej, rozpoczynając od członka rady wydziału, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów według listy rankingowej, zarchiwizowanej przez wydziałową komisję wyborczą.
 4. W przypadku, gdy wyniki wcześniejszych wyborów nie pozwalają na zastosowanie trybu, o którym mowa w ust. 5, przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej składa wniosek do rady wydziału o odwołanie wszystkich przedstawicieli pracowników w grupie wyborczej, w której liczba przedstawicieli jest niezgodna z przepisami Statutu. Uchwała w tej sprawie jest podejmowana zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowego składu rady. Po odwołaniu członków rady wydziału przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej wszczyna procedurę wyborów uzupełniających w danej grupie wyborczej.
 5. Procedura aktualizacji składu rady wydziału powinna się zakończyć najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. Do tego okresu nie wlicza się okresów wolnych od zajęć dydaktycznych oraz sesji egzaminacyjnych, wynikających z ramowej organizacji roku akademickiego.

Rozdział 7.  Przepisy końcowe

 

§ 20.  Ważność wyborów i protesty wyborcze

 1. Wyniki wyborów są ważne po upływie 7 dni od ich ogłoszenia, o ile nie zostanie złożony w tym czasie do właściwej komisji wyborczej protest wyborczy.
 2. Protest wyborczy przeciwko ważności wyborów może być wniesiony w szczególności w przypadku naruszenia przepisów Statutu lub regulaminu właściwego samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów i mających wpływ na wynik wyborów lub glosowania, a także z powodu podejrzenia o fałszerstwo wyborcze.
 3. Protest wyborczy może złożyć każdy wyborca w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystąpienia okoliczności zgłaszanych w proteście. Wnoszący protest formułuje zarzuty oraz przedstawia lub wskazuje dowody na ich poparcie.
 4. Protest wyborczy w przypadku zastrzeżeń do wyborów na wydziale jest rozpatrywany przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w terminie do 7 dni od dnia zebrania wyborczego, którego protest dotyczy. Jeżeli protest dotyczy naruszenia formalnych przepisów związanych z zachowaniem terminów określonych w Statucie, decyzję w sprawie protestu może podjąć niezwłocznie prezydium Uczelnianej Komisji Wyborczej. Od decyzji podjętych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą odwołanie nie przysługuje.
 5. Właściwa komisja wyborcza rozstrzyga protest wyborczy w drodze uchwały decydując 
  o uwzględnieniu lub odrzuceniu protestu. Rozstrzygnięcie przekazywane jest na ręce składającego protest i zamieszczane w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Uniwersytetu.
 6. Protest wyborczy w sprawie wyborów prowadzonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą rozpatruje Senat w terminie do 21 dni od dnia zebrania wyborczego, którego protest dotyczy, chyba że Uczelniana Komisja Wyborcza w trybie autokontroli uwzględni protest w całości, o ile nie wymaga to ponownego przeprowadzenia wyborów. Od decyzji podjętych przez Senat odwołanie nie przysługuje.
 7. W przypadku stwierdzenia zasadności protestu, odpowiednio Uczelniana Komisja Wyborcza lub Senat unieważnia wybory w całości lub w zakresie określonych mandatów oraz wskazuje czynność, od której należy ponowić procedurę wyborczą.
 8. Ponowne wybory odbywają się nie później niż w ciągu 7 dni od podjęcia przez Uczelnianą Komisję Wyborczą lub Senat uchwał o unieważnieniu wyborów.

 

Załącznik nr 1

do Ordynacji Wyborczej UWM w Olsztynie - wzór karty przy głosowaniu na więcej niż jednego kandydata

 

Wybory

……………………………………………………

……………………………………………………

 

Data wyborów                                ...............

 

Głosowanie nr                                ...............

 

Liczba mandatów do obsadzenia ...............

 

LISTA KANDYDATÓW

 

Kratka

Nazwisko i imię

 

Nazwisko i imię 1

 

Nazwisko i imię 2

 

Nazwisko i imię 3

 

……………………

 

……………………

 

……………………

 

 

Zasady głosowania:

Głosując za wyborem kandydata należy wstawić znak „X” w kratce przy jego nazwisku.

Zaznaczenie co najmniej jednego kandydata, jednak nie więcej niż liczba mandatów do obsadzenia – głos ważny.

Brak zaznaczenia – głos ważny, wstrzymanie się od głosu.

Zaznaczenie większej liczby kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia – głos nieważny.

 

 

Załącznik nr 2

do Ordynacji Wyborczej UWM w Olsztynie - wzór karty do głosowania na jednego kandydata

 

 

 

 

Wybory

……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………

 

Data wyborów ……………………

Głosowanie nr ……………………

 

KANDYDAT DO OBJĘCIA FUNKCJI/MANDATU

 

 

 

TAK

Nazwisko i imię

 

NIE

 

 

Zasady głosowania:

Głosując za wyborem kandydata należy wstawić znak „X” w kratce przy odpowiedzi TAK.

Głosując przeciw kandydaturze należy wstawić znak „X” w kratce przy odpowiedzi NIE.

Brak zaznaczenia – głos ważny, wstrzymanie się od głosu.

 

 

 

Załącznik nr 3

do Ordynacji Wyborczej UWM w Olsztynie – wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie

 

 

……………………………………………………………………….....

Imię i nazwisko pracownika

.................................................................................................................

Miejsce zatrudnienia (jednostka UWM w Olsztynie)

………………………………………………………………………….

Stanowisko

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Zgadzam się na kandydowanie w wyborach na/do: ……………………………………………………………………………………… …… ……. ………..………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na ujawnienie treści oświadczenia lustracyjnego właściwemu kolegium elektorów.

Jednocześnie oświadczam, że posiadam bierne prawo wyborcze*.

 

………………………..……………….

Data i podpis składającego oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

*Wyjaśnienie: bierne prawo wyborcze – prawo do kandydowania, objęcia i pełnienia mandatu lub funkcji w organie kolegialnym i jednoosobowym; przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie osiągnęli sześćdziesiątego siódmego, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora, siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz studentom i doktorantom; kandydowanie na funkcje organów jednoosobowych wymaga spełnienia dodatkowych wymagań określonych w Statucie, a ich pełnienie po ustaniu biernego prawa wyborczego z tytułu osiągnięcia wieku, reguluje Ustawa; pełnienie funkcji członka organu kolegialnego po ustaniu biernego prawa wyborczego z tytułu osiągnięcia wieku przedłuża się do końca roku akademickiego.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Kadencja kolegium elektorów wybranego do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2012-2016 upływa z dniem 29 lutego 2016 r.
 3. Kadencja kolegium elektorów do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2016-2020 rozpoczyna się z dniem 1 marca 2016 r., z zachowaniem zasad kadencyjności opisanych w § 4 ust. 3.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI