Konkurs na dwa stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Położnictwa

Olsztyn, 20.01.2021 r.                 

 

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na dwa stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne)
w Katedrze Położnictwa

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy magistra położnictwa,
 • prawo wykonywania zawodu położnej/położnego,
 • praktyczne doświadczenie w zawodzie położnej/położnego – min. 3 lata lub min. 0,5 roku dla absolwentów studiów magisterskich ukończonych w roku akademickim 2018/2019 i aktualnie pracujących w zawodzie,
 • udokumentowany proces podyplomowego rozwoju zawodowego: szkolenia specjalizacyjne, kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia w zakresie dydaktyki oraz prowadzenia badań naukowych,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku położna/położny,
 7. kopia dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy),
 8. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 10. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 20 lutego 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2021 r.   
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3500 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. 

                                                                                   

 Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM