Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Fizjoterapii

Olsztyn, 11.08.2023 r.

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne)
w Katedrze Fizjoterapii

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • stopień naukowy doktora,
 • prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie fizjoterapeuty (min. 5 lat),
 • odbyte staże, kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w tabeli 6a załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku (z późn. zm.),
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami kierunku fizjoterapia,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
 2. życiorys/cv,
 3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów - sprawy kadrowe”),
 4. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 5. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 6. kopia prawa wykonywania zawodu,
 7. kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i rozwój zawodowy (uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń),
 8. zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,
 9. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta (BIP UWM - „baza dokumentów – sprawy kadrowe”),
 11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742),
 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów – sprawy kadrowe”).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 11 września 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11 października 2023 r.   
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: 5.265 – 5.700 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742).   

                                                                              

 Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM