Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 października 2020r Poz.1881 Dz. U. poz. 581 i 885, dające możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych w formie zdalnej

"§ 1d. W roku akademickim 2020/2021 student odbywający studia przygotowujące do wykonywania zawodu, o którym mowa w § 1, może uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 20% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci się ten student.”