Rada Pracodawców

Skład Rady Pracodawców przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim dla Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum:

 • Przewodnicząca Rady Pracodawców Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa WSS w Olsztynie mgr piel. Hanna Taraszkiewicz
 • Wiceprzewodnicząca Dyrektor Samodzielnego Gminnego Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Dywitach mgr Beata Ostrzycka
 • Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
 • Wicedyrektor ds. Rozwoju I Zastępca Dyrektora, Przewodnicząca Komisji ds. Monitorowania Losów Absolwentów dr n. med. Ewa Kupcewicz
 • Wicedyrektor ds. Studenckich i kształcenia dr n. med. Olga Bielan
 • Przewodniczący Rad Programowych
 • Przewodniczący zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Szpitala Miejskiego w Olsztynie, dr n. o zdr. Lucyna Kiełbasa
 • Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Marek Myszkowski
 • Prezes Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego PALIUM mgr piel. Teresa Kocbach
 • Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Malarkiewicz i Spółka” s.c. lek. Jan Malarkiewicz
 • Dyrektor Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie) Krzysztof Kuriata
 • Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa WSSD w Olsztynie mgr Ewa Romankiewicz
 • Prezes Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  „Pantamed” w Olsztynie dr hab. n. med. Jerzy Romaszko
 •  Z-ca Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki
 • Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa WZLP w Olsztynie mgr Wioletta Gadecka
 • Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWIA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztnie mgr piel. Beata Siwik
 • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie Lucyna Kłusowska
 • Dyrektor Maltańskiego Centrum Pomocy w Barczewie Edyta Skolmowska
 • Naczelna Pielęgniarka Szpitala Powiatowego w Biskupcu mgr piel. Katarzyna Kosuda - Kasprzak
 • Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, Wiceprzewodnicząca ORPiP  mgr. piel. Iwona Kacprzak
 • Przewodnicząca ORPiP mgr piel. Maria Danielewicz
 • Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie mgr piel. Teresa Sadowska - Wołkowicka
 • Laurentius Dyrektor mgr Ewa Kordaczuk
 • Szpital Powiatowy w Biskupcu Dyrektor lek. Marek Pietras
 • Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie lek. Janusz Dzisko
 • Sekretarz lic. Marta Kamińska

 

Cel działania Rady Pracodawców:

 • rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami instytucji medycznych i innych z obszaru nauk o zdrowiu i nauka medycznych oraz organizacji społecznych, opiniowanie i doradzanie,
 • wypracowanie wspólnego programu kształcenia praktycznego na kształconych kierunkach,
 • podejmowanie badań naukowych na potrzeby instytucji i uczelni,
 • możliwość prowadzenie prac dyplomowych w porozumieniu z potencjalnymi i przyszłymi pracodawcami,
 • współtworzenie i wdrażanie projektów innowacyjnych, wdrażanie wyników badań do praktyki,
 • dostosowanie oferty kształcenia do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy (kształcenie dualne),
 • organizacja praktyk, staży i warsztatów na terenie siedziby pracodawców również w odniesieniu do studentów programu ERASMUS+,
 • dążenie do najlepszego przygotowania absolwentów, kształcenie studentów na najwyższym poziomie,
 • dynamiczny rozwój zawodu, rozszerzenie kompetencji zawodowych.

 

Zadania Rady Pracodawców:

 • organizowanie wspólnych spotkań celem poznania oczekiwań,
 • formalizowanie współpracy – wypracowanie i podpisanie umów krótko o długoterminowych w zakresie dydaktycznym, naukowym, promocyjnym i komercyjnym, wyznaczenie opiekunów / mentorów praktyk zawodowych,
 • opiniowanie, doradzanie i współpraca w opracowaniu programów kształcenia, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
 • zatrudnienie nauczycieli akademickich w podmiotach leczniczych umożliwiających prowadzenie zajęć praktycznych w powiązaniu z realizacją świadczeń zdrowotnych,
 • wypracowanie zasad finansowania opiekunów/mentorów praktyk zawodowych i wpisanie do opisu stanowisk pracy zadań związanych z opieką nad studentami,
 • opiniowanie dokumentacji kształcenia praktycznego, przygotowanej do celów kształcenia praktycznego; w tym dzienniczków umiejętności zawodowych,
 • opiniowanie i przygotowanie narzędzi do oceny miejsc realizacji kształcenia praktycznego,
 • analiza uzyskanych wyników i wdrożenie programu naprawczego, np. zmiana miejsca realizacji kształcenia praktycznego, zmiana opiekuna praktyk zawodowych.

 

Uchwała nr 47/2019 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UWM w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Pracodawców przy Wydziale Nauk o Zdrowiu