Rada Pracodawców

Skład Rady Pracodawców:

 • Przewodnicząca Rady Pracodawców - mgr piel. Hanna Taraszkiewicz (Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie)
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Pracodawców - mgr Beata Ostrzycka (Dyrektor Samodzielnego Gminnego Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Dywitach)
 • dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM (Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego)
 • dr n. med. Olga Bielan (Wicedyrektor ds. kształcenia Szkoły Zdrowia Publicznego)
 • dr hab. n. o zdr. Ewa Kupcewicz (Wicedyrektor ds. rozwoju Szkoły Zdrowia Publicznego)
 • Przewodniczący Rad Programowych
 • dr Lucyna Kiełbasa (Przewodnicząca Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie)
 • mgr Marek Myszkowski (Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie)
 • mgr Krzysztof Kuriata (Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie)
 • nadbryg. Tomasz Komoszyński (Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie)
 • dr hab. n. med. Jerzy Romaszko (Prezes Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Pantamed” w Olsztynie)
 • Lucyna Kłusowska (Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie)
 • mgr Ewa Kordaczuk (Dyrektor Domu Opieki „Laurentius” w Olsztynie)
 • mgr piel. Edyta Skolmowska (Dyrektor Maltańskiego Centrum Pomocy w Barczewie)
 • mgr piel. Teresa Kocbach (Dyrektor Hospicjum im. Jana Pawła II w Olsztynie)
 • lek. Jan Malarkiewicz (Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Malarkiewicz i Spółka” s.c.)
 • mgr Ewa Romankiewicz (Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie)
 • mgr Iwona Kacprzak (Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie)
 • mgr piel. Teresa Sadowska – Wołkowicka (Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie)
 • mgr piel. Dorota Dziedziula (Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie)
 • mgr piel. Beata Wołk (Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWIA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie)
 • mgr piel. Katarzyna Kosuda – Kasprzak (Naczelna Pielęgniarka Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu)
 • lek. wet. Janusz Dzisko (Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie)
 • mgr piel. Maria Danielewicz (Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych)
 • mgr Marek Borowski (Prezes Zarządu Banku Żywności w Olsztynie)
 • dr inż. Roman Lewandowski (Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce)
 • dr Cezary Kurkowski (Prezes Fundacji „Żak” Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie)
 • Sekretarz Rady Pracodawców - lic. Marta Kamińska

 Cel działania Rady Pracodawców:

 • rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami instytucji medycznych i innych z obszaru nauk o zdrowiu i nauka medycznych oraz organizacji społecznych, opiniowanie i doradzanie,
 • wypracowanie wspólnego programu kształcenia praktycznego na kształconych kierunkach,
 • podejmowanie badań naukowych na potrzeby instytucji i uczelni,
 • możliwość prowadzenie prac dyplomowych w porozumieniu z potencjalnymi i przyszłymi pracodawcami,
 • współtworzenie i wdrażanie projektów innowacyjnych, wdrażanie wyników badań do praktyki,
 • dostosowanie oferty kształcenia do oczekiwań pracodawców i wymogów rynku pracy (kształcenie dualne),
 • organizacja praktyk, staży i warsztatów na terenie siedziby pracodawców również w odniesieniu do studentów programu ERASMUS+,
 • dążenie do najlepszego przygotowania absolwentów, kształcenie studentów na najwyższym poziomie,
 • dynamiczny rozwój zawodu, rozszerzenie kompetencji zawodowych.

 Zadania Rady Pracodawców:

 • organizowanie wspólnych spotkań celem poznania oczekiwań,
 • formalizowanie współpracy – wypracowanie i podpisanie umów krótko o długoterminowych w zakresie dydaktycznym, naukowym, promocyjnym i komercyjnym, wyznaczenie opiekunów / mentorów praktyk zawodowych,
 • opiniowanie, doradzanie i współpraca w opracowaniu programów kształcenia, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
 • zatrudnienie nauczycieli akademickich w podmiotach leczniczych umożliwiających prowadzenie zajęć praktycznych w powiązaniu z realizacją świadczeń zdrowotnych,
 • wypracowanie zasad finansowania opiekunów/mentorów praktyk zawodowych i wpisanie do opisu stanowisk pracy zadań związanych z opieką nad studentami,
 • opiniowanie dokumentacji kształcenia praktycznego, przygotowanej do celów kształcenia praktycznego; w tym dzienniczków umiejętności zawodowych,
 • opiniowanie i przygotowanie narzędzi do oceny miejsc realizacji kształcenia praktycznego,
 • analiza uzyskanych wyników i wdrożenie programu naprawczego, np. zmiana miejsca realizacji kształcenia praktycznego, zmiana opiekuna praktyk zawodowych.

Decyzja Nr 2/2022 Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UWM w Olsztynie z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zmiany składu Rady Pracodawców