Informacje o Kierunku

  • Kierunek Dietetyka - studia pierwszego stopnia (6 semestrów) - licencjackie 

 Student studiów pierwszego stopnia kierunku dietetyka nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych.

Absolwent jest przygotowany do oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia, zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, planowania i wdrażania opartego o podstawy naukowe żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków życia grup ludności, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych, prowadzenia dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów, prowadzenia edukacji żywieniowej w zakresie zasad prawidłowego żywienia oraz przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego, stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego przeznaczenia w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem lub powstających na tle wadliwego żywienia i chorób, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP);

Absolwenci mogą wykonywać zawód w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, jednostkach zajmujących się edukacją z zakresu żywienia człowieka, instytucjach naukowo-badawczych,  placówkach sportowych, szkolnictwie, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek. Absolwenci Dietetyki po ukończeniu specjalności nauczycielskiej zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela mogą aplikować na studia  IIº nie tylko Dietetyki.

  •  Kierunek Dietetyka - studia drugiego stopnia (4 semestry) - magisterskie

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku dietetyka jest przygotowanie do pełnienia ról zawodowych i społecznych specjalistów o wysokich kwalifikacjach, zajmujących się opracowaniem i przygotowaniem różnego typu diet  dla ludzi zdrowych i chorych oraz prowadzących działalność edukacyjną w zakresie prawidłowego żywienia i profilaktyki żywieniowej.

Studia drugiego stopnia o profilu praktycznym są prowadzone w formie stacjonarnej. Konstrukcja programu studiów jest ukierunkowana na pogłębienie wiedzy i zdobycie zaawansowanych umiejętności praktycznych. Szczególny nacisk w zakresie kształtowania kompetencji położony jest na wypracowanie profesjonalizmu, odpowiedzialności zawodowej oraz znaczącej samodzielności w realizowaniu zadań zawodowych.  Zarówno efekty uczenia się, jak i treści kształcenia zostały zaprojektowane zgodnie z aktualnymi rekomendacjami środowisk eksperckich, dotyczącymi kierunków rozwoju dietetyki. Program studiów obejmuje następujące grupy treści:

  • realizowane jako wymagania ogólne, do których należeć będą treści przedmiotów z obszaru nauk społecznych oraz humanistycznych, w tym: pedagogika zdrowia, zdrowie publiczne, przedmioty związane z przedsiębiorczością, a także prowadzeniem działalności gospodarczej, technologiami informacyjnym; język obcy na poziomie B2+;
  • podstawowe, w zakresie których realizowane będą  przedmioty pozwalające na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w stopniu zaawansowanym w obszarze: fizjologii i patofizjologii, immunologii, elementów mikrobiologii, psychodietetyki i klinicznych uwarunkowań zaburzeń zdrowia, statystyki i metodologii badań naukowych, aspektów prawnych zawodu dietetyka;
  • kierunkowe - obejmować będą: genomikę żywieniową, żywienie kliniczne i szczegółowe obszary dietetyki ukierunkowanej na zróżnicowane potrzeby pacjentów/klientów w żywieniu indywidualnym i zbiorowym, technologie stosowane w produkcji potraw dietetycznych.
  • realizowane w ramach przedmiotów fakultatywnych - będą dotyczyły: kultury kulinarnej, suplementacji, żywienia alternatywnego, diagnostyki laboratoryjnej, nadzoru nad żywnością i żywieniem.

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę oraz pogłębione umiejętności  w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego o zróżnicowanych potrzebach, związanych z wiekiem, płcią, stanem fizjologicznym, aktywnością fizyczną oraz w odniesieniu do profilaktyki schorzeń uwarunkowanych sposobem żywienia. Wykazuje się samodzielnością w zakresie planowania i realizowania żywienia indywidualnego oraz planowania i wdrażania żywienia zbiorowego, zarówno osób chorych, jak i zdrowych. W oparciu o przygotowanie teoretyczne oraz zdobyte umiejętności podczas zajęć praktycznych, rozpoznaje zagrożenia niedożywieniem oraz stany niedożywienia, a także wdraża odpowiednie postępowanie profilaktyczne i lecznicze. Potrafi dobierać metody oraz dokonywać oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia, korzystając przy tym z odpowiednich narzędzi i środków. Wykazuje się zaawansowaną wiedzą i umiejętnościami w zakresie żywienia klinicznego, w tym doboru diet pochodzenia naturalnego oraz zastosowania środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Jest przygotowany do profesjonalnego planowania i realizowania zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i żywieniowej osób zdrowych oraz chorych. Posiada utrwalone i pogłębione kompetencje w zakresie komunikacji z pacjentami/klientami oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w zespole, w tym w zespole terapeutycznym, włącznie z umiejętnościami kierowania pracą zespołu terapeutycznego, a także zarządzania placówką prowadzącą działalność w zakresie dietetyki. Wykazuje się umiejętnością prowadzenia dokumentacji pacjenta w zakresie niezbędnym w zawodzie. Legitymuje się  pogłębioną wiedzą oraz posiada umiejętności w zakresie prowadzenia badań oraz oceny jakości żywności, zasad jej produkcji, technologii sporządzania i przechowywania potraw oraz stosowania ich w różnych typach diet.  Posługuje się przepisami prawa żywnościowego oraz prawa w zakresie ochrony zdrowia. Jest  przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z usługami w zakresie poradnictwa dietetycznego oraz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w zarządzaniu firmą i zasobami ludzkimi. Posiada przygotowanie do prowadzenia badań naukowych oraz kieruje się zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej i Dietetyki Opartej na Faktach. Wykazuje się pogłębioną umiejętnością krytycznej analizy dostępnych danych naukowych i selekcji informacji. Jest zmotywowany do ustawicznego rozwoju zawodowego i świadomy konieczności aktualizowania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także przekonany o misji, jaką niesie za sobą praca na rzecz zdrowia publicznego oraz jest świadomy roli dietetyka w kreowaniu postaw wobec zdrowia. Miejscami zatrudnienia  absolwenta są: poradnie dietetyczne, placówki systemu ochrony zdrowia, w tym poradnie specjalistyczne, szpitale, sanatoria, domy wczasowe, placówki oświatowo-wychowawcze  (domy dziecka, przedszkola, szkoły), placówki służb społecznych (żłobki, domy pomocy społecznej), stacje sanitarno-epidemiologiczne, gabinety odnowy biologicznej, ośrodki wellness&spa, kluby sportowe, kluby fitness, zakłady przemysłu spożywczego, firmy cateringowe, portale internetowe (praca on-line). Absolwent  legitymuje się kompetencjami do pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dietetycznych. Jest przygotowany do kształcenia się w szkołach doktorskich.

Studenci mają możliwość rozwijania działalności naukowej w dziesięciu zarejestrowanych w SZP kołach naukowych. Ponadto mogą aktywnie działać w kołach naukowych zarejestrowanych na innych wydziałach np. Lekarskim lub Nauk o Żywności, których cele i zadania są zgodnie z zainteresowaniami studenta. Studenci kierunku dietetyka szczególnie aktywnie działają w ramach Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej, które jest organizatorem wielu akcji edukacyjnych i promujących zdrowy styl odżywiania. W 2021 i 2022 roku Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przyznał członkom koła nagrodę Pro Juvenes za organizację Dni Świadomości Żywieniowej uznając je za najlepszą studencką inicjatywę prozdrowotną w Polsce.