Informacje o Kierunku

  • Kierunek Położnictwo – studia pierwszego stopnia ( 6 semestrów ) licencjat

Student studiów pierwszego stopnia kierunku położnictwo zdobywa wiedzę z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w szczególności z zakresu położnictwa, neonatologii i ginekologii. Nabywa umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku: kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, prekoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, a także w przypadku kobiety w okresie przekwitania i senium; rozpoznawania  ciąży, sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej i wykonywanie badań  niezbędnych do monitorowania jej przebiegu; samodzielnie prowadzić i przyjmować poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i poza szpitalnych) i poród z położenia miednicowego, także z nacięciem i szyciem krocza; monitorowania płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywanie  stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu; podejmowanie do czasu przybycia lekarza koniecznych działań w sytuacjach nagłych, w tym ręczne wydobycie łożyska i ręczne badanie macicy; sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem promując karmienie naturalne, monitorując przebieg okresu poporodowego oraz badając noworodka, a także podejmując w sytuacjach nagłych wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację; sprawowanie opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą; prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia, w tym poradnictwem laktacyjnym, oraz prowadzenie profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych; udzielanie pierwszej pomocy i podejmowanie działań ratowniczych w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej; przeprowadzanie badania podmiotowego i przedmiotowego w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej lub położniczej; wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich; decydowanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; samodzielne udzielanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w zakresie określonym w przepisach; dokonywanie analizy jakości opieki położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej; organizowanie pracy własnej i podległego personelu, a także kontrola działań wymagających skierowania do lekarza; sprawowanie opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą; prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie: a) przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa, b) przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia.

Absolwenci mogą wykonywać zawód położnej poprzez nauczanie zawodu położnej lub pielęgniarki, wykonywać pracę na rzecz doskonalenia zawodowego położnych; prowadzić prace naukowo-badawcze w zakresie wykonywania zawodu położnej, w szczególności opieki nad kobietą, noworodkiem lub rodziną; kierować i zarządzać zespołami pielęgniarek lub położnych. Absolwenci mogą być zatrudnieni w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, w organach administracji publicznej, domach pomocy społecznej, w żłobku lub klubie dziecięcym. Mogą sprawować funkcje z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywać pracę na rzecz samorządu. Absolwenci kierunku położnictwo mogą funkcjonować na rynku usług medycznych w ramach własnej działalności gospodarczej jako indywidualne lub grupowe praktyki położnicze. Absolwenci licencjaci (Iº) są przygotowani do podjęcia studiów na kierunku położnictwo IIº (studia magisterskie), jak i też mogą aplikować na studia magisterskie w  obszarach zdrowia publicznego.