Informacje o Kierunku

  • Kierunek Ratownictwo medyczne - studia pierwszego stopnia (6 semestrów) - licencjackie - stacjonarne

Student studiów pierwszego stopnia kierunku ratownictwo medyczne zdobywa wiedzę  z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu w szczególności z zakresu ratownictwa medycznego. Absolwent zna i rozumie :medyczne czynności ratunkowe i świadczenia zdrowotne i  inne niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego, problematykę z zakresu dyscyplin naukowych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu – w stopniu podstawowym, systemy ratownictwa medycznego w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach; regulacje prawne, zasady etyczne i deontologię, odnoszące się do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Nabywa umiejętności w zakresie rozpoznawania stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego. Prowadzi medyczne czynności ratunkowe i udziela świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego, podejmuje działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób; współdziała z pracownikami jednostek systemu ratownictwa medycznego i innych podmiotów w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach; inicjuje, wspiera i organizuje  działania społeczności lokalnej na rzecz upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy; promuje znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych; planuje własną aktywność edukacyjną i stale dokształca się w celu aktualizacji wiedzy.
Absolwenci mogą wykonywać zawód ratownika medycznego zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, m.in. Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.