Historia

Zakład Pielęgniarstwa został utworzony 1 listopada 2003 roku jako jeden z formalnych wymogów funkcjonowania kierunku Pielęgniarstwo, powołanego 1 października 2002 roku, decyzją Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pierwsi etatowi pracownicy i merytoryczni organizatorzy Kierunku (mgr piel. Olga Bielan, mgr piel. Zofia Jurczyk i mgr piel. Ewa Doroszkiewicz) przez 1 rok byli zatrudnieni w Katedrze Mikologii Wydziału Biologii, której kierownik prof. dr hab. Maria Dynowska podjęła się szeregu działań w zakresie organizacji dydaktyki i pozyskiwania wykwalifikowanej kadry medycznej oraz uruchomienia przedsięwzięć zmierzających do utworzenia jednostki organizacyjnej, związanej ze specyfiką Kierunku.

W początkowym okresie Zakład Pielęgniarstwa funkcjonował w Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Społecznych, obecnie Szkoła Policealna przy ul. Mariańskiej 1, z którą Uniwersytet Warmińsko-Mazurski podpisał umowę użyczenia do 2008 roku na korzystanie z bazy dydaktycznej oraz Auli Centrum.

W 2005 roku Zakład został przeniesiony na ulicę Żołnierską 14 C do budynku będącego własnością Uniwersytetu. Wówczas znacząco powiększyła się baza lokalowa Zakładu: dydaktyczna i techniczno-socjalna. Od podstaw zorganizowano 2 Pracownie Umiejętności Pielęgniarskich oraz Pracownię Promocji Zdrowia, wyposażone w nowoczesny specjalistyczny sprzęt, wygospodarowano salę seminaryjną oraz pokoje dla nauczycieli akademickich.

Dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Kierunku Pielęgniarstwo, w zakresie przedmiotów zawodowych, Zakład współpracował z najważniejszymi Szpitalami Olsztyna, które udostępniały dla celów dydaktycznych i naukowo-badawczych, własne pracownie kliniczne oraz z Placówkami Służby Zdrowia, w których odbywały się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Zakład Pielęgniarstwa zatrudniał 2 profesorów i 7 doktorów nauk medycznych, 1 doktora nauk biologicznych i 6 magistrów pielęgniarstwa. Obowiązki kierownika od momentu powstania pełniła prof. dr hab. Maria Dynowska. Zakład Pielęgniarstwa funkcjonował w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego do 30 września 2007 roku.

Z dniem 1 października 2007 r. zadania Zakładu Pielęgniarstwa przejęła Katedra Pielęgniarstwa Wydziału Nauk Medycznych UWM.

 

Kadra Zakładu

Profesorowie:

 • Prof. dr hab. Maria Dynowska
 • Prof. dr hab. n. med. Wiktor Łaszewicz

Adiunkci:

 • dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek
 • dr n. med. Tomasz Szewczyk
 • dr n. med. Ewa Szwałkiewicz-Warowicka
 • dr n. med. Ryszard Targoński
 • dr n. med. Andrzej Tutaj
 • dr n. med. Tadeusz Żechowicz

Wykładowcy:

 • mgr piel. Olga Bielan
 • mgr piel. Ewa Doroszkiewicz
 • mgr piel. Aleksandra Gutysz-Wojnicka
 • mgr piel. Zofia Jurczyk

Koordynator zajęć praktycznych i praktyk zawodowych:

 • mgr piel. Danuta Konicz

Specjalista:

 • dr Wojciech D. Marchlik

 

Najważniejsze osiągnięcia Zakładu Pielęgniarstwa

1.Zaprojektowanie i zorganizowanie Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich i Promocji Zdrowia.

2.Stworzenie wewnętrznego systemu jakości kształcenia i powołanie studenckiego   Naukowego Koła Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.

3.Organizacja i czynny udział w:

Ogólnopolskich Konferencjach Naukowo-Szkoleniowych:

 • ,,Jakość w opiece pielęgniarskiej” – Waplewo 19-21 maja 2004 roku.
 • ,,Postępy w opiece paliatywnej” – Olsztyn 26-27 maja 2006 roku.
 • 4 seminariach naukowo-szkoleniowych związanych z 40-leciem Wojewódzkiego   Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie:
 • ,,Chirurgia dziecięca dla lekarzy rodzinnych” – 21 kwietnia 2007 roku.
 • ,,Pielęgniarstwo pediatryczne” – 15 maja 2007 roku.
 • ,,Pediatria – współczesne problemy” – 20 października 2007 roku.
 • ,,Laryngologia dziecięca – otolaryngologia” –  17  listopada 2007 roku.

4. Zmodyfikowanie programu kształcenia w zakresie pielęgniarstwa i dostosowania ich do   wymogów Unii Europejskiej.

5. Opracowanie programów w kilku cyklach kształcenia na studiach niestacjonarnych tzw.: ,,pomostowych”

 

Szpitale i Placówki Opieki Zdrowotnej w Olsztynie, z którymi współpracował Zakład Pielęgniarstwa

•Miejski Szpital Zespolony

•Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

•Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

•Zespół Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim  Centrum Onkologii

•Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego

•103 Szpital Wojskowy z Przychodnią

•Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

•Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II

•Hospicjum Domowe – Stacja Opieki Caritas

•Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej-Poradnie Medycyny  Rodzinnej

•Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej

•Niepubliczny Zakład Opieki Pielęgniarskiej

 

Dyplom

 

Decyzja