Informacje o kierunku

Kierunek pielęgniarstwo obejmuje zagadnienia dotyczące opieki medycznej jak również pielęgnowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i inwalidztwu, opiece nad obłożnie i przewlekle chorymi, opieki nad niemowlęciem, kobietą w ciąży, matką karmiącą, człowiekiem starym i niedołężnym. Pielęgniarka współdziała w poprawianiu warunków zdrowotnych, w których żyje  człowiek. W toku studiów Student uzyskuje umiejętności teoretyczne i praktyczne umożliwiające wykonywanie zawodu pielęgniarki w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospitacyjnej, jednostkach systemu Ratownictwa medycznego i Sanatoriach. Absolwenci studiów licencjackich zdobywają wykształcenie umożliwiające podjęcie samodzielnej pracy klinicznej w jednostkach ochrony zdrowia, promocji i edukacji zdrowotnej, nabywają umiejętności w zakresie współdziałania z zespołami opieki zdrowotnej. Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do samodzielnego rozwiązywania problemów pielęgniarskich, kierowania zespołami pielęgniarskimi, wdrażania nowych metod i technik opieki pielęgniarskiej oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych.

Studia na kierunku położnictwo są przeznaczone dla osób, które są zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu medycyny – zwłaszcza w obszarze położnictwa, są rzetelne, odpowiedzialne, sumienne i nastawione na stałe poszerzanie swoich umiejętności, wykazują się wysokim poziomem empatii, życzliwości i opiekuńczości, pragną pracować w zawodzie położnej, oferując pacjentkom kompleksową opiekę okołoporodową. Studia I stopnia są realizowane w trybie stacjonarnym, a  program kształcenia pozwala zdobyć zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną – przydatną w wykonywaniu zawodu. Ukończenie studiów na kierunku położnictwo pozwala na podjęcie pracy w zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach oraz klinikach, a także sanatoriach i szkołach rodzenia.

Dyplom licencjata położnictwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo, który:

1) w zakresie wiedzy posiada: szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa, ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, znajomość etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej;

2) w zakresie umiejętności potrafi: wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium, rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej imonitorować ciążę prawidłową, samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), w przypadku konieczności także znacięciem i szyciem krocza, monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu, podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznie wydobyć łożysko, a w przypadku potrzeby także ręcznie zbadać macicę, sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, monitorować przebieg okresu poporodowego oraz badać noworodka, a także podejmować w sytuacji nagłej wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację, współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych;

3) wzakresie kompetencji społecznych: ma świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta, ma świadomość potrzeby permanentnego kształcenia się, potrafi samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do podopiecznych, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie ich praw.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.