dr hab. n. med. Andrzej Zawadzki, prof. UWM

dr hab. n. med. Andrzej Zawadzki, prof. UWM
Telefon: 
89 524 56 95

dorobek naukowy dr hab. n. med. Andrzej Zawadzki, prof.UWM

 

 

Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe

2002

1             Jureczko L,Trzebicki J.,Zawadzki A.,Pacholczyk M.,Lagiewska B., Kołacz M.,Szyzko G., Mayzner-Zawadzka E.:Application of recombinated factor VII for treatment of impaired haemostasis during liver transplantation in recipients with Wilson disease – report of two cases. Ann Transplant. 2002;7(3):52-54.

2000

1             Zawadzki A., Błaszczyk B.: Rodzaje postępowania przeciwbólowego po urazach klatki piersiowej. Medycyna Intensywna i Ratunkowa, 2000, 3, 3, 234-236.

1999

1             Zawadzki A.: Analgezja zewnątrzoponowa w odcinku piersiowym. Anest. Intens. Ter. 1999, 28, Supl. 1, 55-59.

2             Zawadzki A.: Przydatność znieczulenia zewnątrzoponowego piersiowego u chorych z niestabilną chorobą wieńcową. Anest. Intens. Ter., 1999, 31, Supl. II, 19-26.

1997

1             Zawadzki A., Prokopowicz J., Niesiobędzka J., Trzebicki J., Nowicka L.: Cervical Epidural Anasthesia (CEA) for treatment of status asthmaticus in patient after segmental tracheal resection. Med. Science Monitor 1997, 3. Suppl. 1, D4, 144.

2             Zawadzki A., Niesiobędzka J., Trzebicki J., Prokopowicz J.: Cervical-Thoracic Epidural Anesthesia in Unconventional Applications. The International Monitor Reviews on Regional Anesthesia 1997, 9, 3, 159.

3             Trzebicki J., Zawadzki A., Niesiobędzka J., Prokopowicz J.: Patient controlled analgesia after thoracotomies. Med. Science Mon. 1997, 3, Suppl. 1, C5, 141-14??

4             Zawadzki A., Nowicka L., Trzebicki J., Niesiobędzka J., Guz K., Prokopowicz J.: Cervical Epidural Anesthesia for thyroidectomy. Med. Science Mon. 1997, 3, Suppl. 1, A10, 137.

5             Zawadzki A., Niesiobędzka J., Trzebicki J., Guz K., Nowicka L., Prokopowicz J.: Thoraco-cervical epidural anesthesia TEA, CEA In myasthenic patients undergoing transsternal thymectomy. Med. Science Mon. 1997, 3, Suppl. 1, A9, 136-137.

6             Zawadzki A.: Combined anesthesia based on thoracic epidural blockade for thoracic surgery. Medical Science Monitor 1997, 3, Suppl. 1, 24-28.

1996

1             Zawadzki A., Niesiobędzka J., Trzebicki J., Nowicka L., Guz K.: Thoracic epidural anesthesia for thoracic surgery requiring one lung ventilation. The International Monitor on Regional Anesthesia. Special Abstract Issue 1966, A95.

2             Zawadzki A., Niesiobędzka J., Trzebicki J., Guz K.: The factors influencing postdural puncture headache after the use of Quicke spiral needles. The International Monitor in Regional Anesthesia. Special Abstract Issue 1996, A73.

3             Zawadzki A., Niesiobędzka J., Trzebicki J. Guz K., Nowicka L.: Propofol as the only hypnotic agent in balanced anesthesia for thoracic surgery requiring one-lung ventilation. British Journ. of Anesthesiology, Vol. 76, Supl. 2, June 1996, A33, 10-11.

4             Trzebicki J., Niesiobędzka J., Guz K., Zawadzki A.: Popunkcyjne bóle głowy – ocena najczęstszego powikłania analgezji podpajęczynówkowej u 1058 badanych. Anest. Intens. Ter. 1996, 28, Supl. I, 69-73.

5             Niesiobędzka J., Trzebicki J., Nowicka L., Guz K., Zawadzki A.: Analgezja zewnątrzoponowa sterowana przez pacjenta w pooperacyjnym postępowaniu przeciwbólowym po operacjach na klatce piersiowej. Anest. Intens. Ter. 1996, 28, Supl. I, 65-68.

6             Zawadzki A., Niesiobędzka J., Trzebicki J., Nowicka L., Guz K.: Zastosowanie piersiowego znieczulenia zewnątrzoponowego w torakochirurgii. Anest. Intens. Ter. 1996, 28, Supl. I, 61-64.

1994

1             Kostewicz W., Kielar M., Zamecki S., Trzebicki J., Zawadzki A.: Mechaniczny wyciąg powłok brzusznych, nowa technika w laparoskopowej cholecystektomii. Pol. Przeg. Chir., 1994, 66, 6, 623-627.

2             Reszczyńska-Lis A., Starczewski D., Niesiobędzka J., Porzycki P., Zawadzki A.: Jakość ciągłej analgezji zewnątrzoponowej po rozległych operacjach brzusznych. Anest. Intens. Ter. 1994, 26, Supl. I. 49-52.

1993

1             Zawadzki A., Trzebicki J., Krzyczkowski M.: Częstość występowania bólów głowy po znieczuleniu podpajęczynówkowym (PPBG) w szpitalu wieloprofilowym. Anest. Intens. Ter. XXV, I/93. Suplement.

2             Mayzner-Zawadzka E., Zawadzki A.: Anestezjologia –Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego 1993. Pol. Przeg. Chir. Urazowa 1994, 1-10.

3             Zawadzki A.: Modyfikacja własna znieczulenia przewodowego splotu szyjnego głębokiego i powierzchniowego do operacji zwężeń tętnicy szyjnej wewnętrznej. Streszczenie pra-cy habilitacyjnej. Anest Inten Ter. 1993.

4             Mayzner-Zawadzka E., Zawadzki A., Krzyczkowski M., Borówka A., Andziak P.: Znie-czulenie doopłucne w chirurgii i urologii. Pol Przeg Chir, 1993, 65, 1, 69-76.

1992

1             Mayzner-Zawadzka E., Zawadzki A.: Znieczulenie doopłucnowe – największe odkrycie ostatnich lat w znieczuleniach przewodowych. Pol Przeg Chir, 1992,64, 12, 1132-37 .

2             Andziak P., Noszczyk W., Zawadzki A.: Operacyjne leczenie zwężeń tętnicy szyjnej wewnętrznej. Pol Tyg Lek, 1992, 92, 12, 1061-68.

3             Zawadzki A., Andziak P., Noszczyk W., Krzyczkowski M.: Wyniki znieczulenia przewo-dowego splotu szyjnego do operacji zwężeń tętnicy szyjnej wewnętrznej. Pol Przeg Chir, 1992, 64 11, 987-993.

4             Zawadzki A.: Modyfikacja znieczulenia przewodowego splotu szyjnego. Pol Przeg Chir, 1992, 64 9, 807-813.

5             Mayzner-Zawadzka E., Borkowski A., Zawadzki A.: Zastosowanie Rapifenu (Alfentanil) u chorych ambulatoryjnych do zabiegów kruszenia kamieni nerkowych-ESWL. Anest Rea-nim, 1992, 24, 125-129.

1990

1             Noszczyk W., Andziak P., Zawadzki A.: Wskazania i wyniki leczenia zwężeń tętnic szyj-nych. Pol Tyg Lek, 1990, T. XLV, Nr 1-3, 21.

2             Wałaszewski J., Rowiński W., Zawadzki A., Chmura A., Kowalczyk J.: The influence of preagonal hemodynamic disturbances in the donor on the incidence of acute tubular necro-sis after cadaveric kidney transplantation. Transpl Proc, 1990, vol. XXII, No 4, 1381.

1988

1             Noszczyk W., Wiechowski S., Zawadzki A.: Niektóre problemy rozpoznawania i postę-powania w tętniakach aorty brzusznej. Pol Przeg Chir, 1988, 60, 3, 289.

2             Wałaszewski J., Rowiński W., Chmura A., Cajzner S., Kowalczyk J., Danielewicz R., Mi-chalak G., Nawrocki G., Łazowski T., Zawadzki A., Lao M., Orłowski T.: Decreased incidence of acute tubular necrosis after cadaveric donor transplantation due to lidocaine donor pret-reatment and low-dose Dopamine infusion in the recipient. Tranpl Proc, 1988, vol. XX, No 5, 913.

1987

1             Noszczyk W., Wiechowski S., Zawadzki A., Ładygin J., Brykczyński M., Filipiak K.: Wyni-ki operacji tętniaków aorty brzusznej. Pol Przeg Chir, 1987, 59, 2, 125.

2             Rowiński W., Gaber A. O., Chmura A., Kobryń A., Łazowski T., Zawadzki A., Orłowski T., Buckingham F., Stuart J., Mayes J., Thistlethwaite J. R., Stuart F. P.: Increased incidence of immediate function after cadaveric kidney transplantation resulting from lidocaine pretre-atment of the donor. Transpl Proc, 1987, vol. XIX, No 1, 2065.

1986

1             Noszczyk W., Maliński B., Andziak P., Zawadzki A.: Jednoczasowe operacje wycięcia przetok żołądkowo-czczo-okrężniczych. Pol Przeg Chir, 1986, 58, 3, 210.

1985

1             Jastrzębski J., Mazurowski W., Rudnicki S., Wara-Wąsowski J., Wisławski J., Zawadzki A.: Próba ustalenia zasad postępowania po urazach czaszkowo-mózgowych. Dyskusja proble-mowa. Anest Inten Terap, 1985, 17, 326.

2             Maliński B., Godzięba-Maliszewska E., Zawadzki A., Noszczyk W.: Późna pooperacyjna wieloogniskowa, wysoka niedrożność jelita cienkiego wywołana chorobą Leśniowskiego-Crohna. Pol Przeg Chir, 1985, 57, 12, 1032.

1977

1             Mayzner-Zawadzka E., Krawczyńska-Wichrzycka R., Kwiatkowski H., Karczewska E., Mazurek A., Zawadzki A.: Dwa przypadki złośliwej hipertemii w czasie anestezji ogólnej. A-nest Reanim Inten Terap, IX, 1977, Nr 3

1976

1             Zawadzki A., Ciastoń W., Mazurek A., Jakubczak B.: Ocena metod anestezji do zabie-gów alloplastyki totalnej stawów biodrowych z zastosowaniem cementu kostnego. Anest Re-anim Inten Terap VIII, 1976, Nr 3, 351.

1975

1             Adamiec L., Kamiński B., Kwiatkowski H., Sabiniewicz W., Zawadzki A.: Zastosowanie tlenu hiperbarycznego w leczeniu ostrych zatruć tlenkiem węgla. Anest. Reanim. Inten. Te-rap. VII, Nr 4, 1975, 539-547.

1972

1             Kącki J., Siedlecki J., Mayzner E., Zawadzki A.: Extracorporel animal liver perusion in patients in hepatic coma. Anesthesiological Problems. Pol Med J, 1972, vol. XI, No 6.

2             Kącki J., Siedlecki J., Mayzner E., Zawadzki A.: Pozaustrojowa perfuzja wątroby zwie-rzęcej u chorych w śpiączce wątrobowej – zagadnienia anestezjologiczne. Anest. i Reanim., 1972, IV, nr 3, 301-310.

3             Olszewski W., Polański J., Zawadzki A., Sawicki Z., Machowski Z., Muszyński M.: Tech-nika pobierania i ortotopowego przeszczepienia wątroby u psów. Pol Przeg Chir, 1972, 44.

4             Nielubowicz J., Kassur T., Orłowski T. ź 28 nazwisk m. in. Zawadzki A.: Exracorporeal heterologous liver perfusion in man. Pol Med J, 1972, vol. XI No 1.

1971

1             Olszewski W., Polański J., Rowiński W., Rosnowska M., Zawadzki A.: Problems of liver preservation for transplantation. Bull Soc Int 1971, 30.

2             Rosnowska M., Olszewski W., Rowiński W., Polański J., Łukasiewicz H., Zawadzki A.: Próba oceny przemiany węglowodanowej w perfundowanej wątrobie świńskiej. Diagn Lab, 1971, 7

3             Kącki J., Siedlecki J., Mayzner E., Zawadzki A.: Anesthetic Problems in Uremic Pa-tients. Pol Med J, 1971, vol.X, No 2.

4             Kącki J., Mayzner E., Zawadzki A., Siedlecki J.: Branchial Plexus Block in Uremic Pa-tients. Pol Med J, 1971, vol. X, No 2.

Monografie i podręczniki

1999

1             Znieczulenie i intensywna terapia w chirurgii naczyń. Pod red.: Szulc R. <F61619B>a<F255>-Medica Press<D>, Bielsko-Biała 1999.

1995

1             Highlights in Regional Anaesthesia Postoperative Pain Therapy. Pod red.: Mayzner-Zawadzka E.: Regional Anaesthesia for Caretid Endarterectomy; Warszawa 1995, 105-117.

1994

1             Q&A Znieczulenie przewodowe. Pod red.: Zawadzki A.<F61619B> a<F255>-Medica Press<D>, Bielsko-Biała 1994.

1992

1             Encyklopedia zdrowia. PWN, Warszawa 1992.

1981

1             Postępy w chirurgii ogólnej  urazy wielonarządowe. Pod red.: Noszczyk W. CMKP, Warszawa 1981.

2             Anestezjologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Pod red.: Kamiński B. PZWL, Warszawa 1981.

1975

1             Ostra niewydolność oddechowa. Pod red.: Szreter T., Kamiński B. PZWL, Warszawa 1975.

Streszczenia zjazdowe

2007

1             Trzebicki J., Zawadzki A.: Ocena analgezji zewnątrzoponowej sterowanej przez pacjenta po operacjach na klatce piersiowej. Konferencja Naukowa PTAIT. Ciechocinek (18.04.07), Mat. Konf. 41-42.

2006

1             Zawadzki A.: Current situation in ED Management in Poland. Journal fur Anaesthesie und Intensivbehandlung. Nr 2-2006 – S.68. 8-th Congress of Anaesthesiology and Surgical Intensive Care Medicine. Berlin 06-08. 2006.

2004

1             Szyszko G.,Trzebicki J.,Lisik W.,Wierzbicki Z.,Kozieradzki M.,Zawadzki A.,Mayzner-Zawadzka E: Problemy anestezjologiczne podczas chirurgicznego leczenia otyłości na podstawie obserwacji 71 chorych operowanych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej AM w Warszawie.II Ogólnopolska Konferencja Chirurgicznego Leczenia OtyLości. Aspekty Podstawowe i Kliniczne.Zabrze-Wisła 15-17.10.2004.

2             Trzebicki J.,Lisik W.,Szyszko G., Wierzbicki Z.,Kozieradzki M.,Domienik J.,Zawadzki A.,Mayzner-Zawadzka E.:Assesment of Thoracic Epidural Anaesthesia (TEA) Combined with General Anaesthesia (GA) for Baritric Burgery. 13th European Congress on Obesity. Prague.Czech Republic 26- 29 May 2004.

1997

1             Zawadzki A.: Rola i miejsce analgezji regionalnej w poszczególnych dziedzinach zabiegowych – wykład wprowadzający. VI Konferencja naukowo-szkoleniowa anestezjologów Wojska Polskiego. Kraków-Zakopane, 25-28.09.1997.

2             Zawadzki A., Prokopowicz J., Niesiobędzka J., Trzebicki J., Nowicka l.: Zastosowanie szyjnego znieczulenia zewnątrzoponowego w leczeniu stanu astmatycznego po operacji tchawicy. Mat. Symp. 2 Polish ESRA, 1-2 czerwca 1997, 154-155.

3             Trzebicki J., Zawadzki A., Niesiobędzka J., Prokopowicz J.: Analgezja zewnątrzoponowa sterowana przez pacjenta po operacjach na klatce piersiowej – doświadczenia własne. Mat. Symp. 2 Polish ESRA, 1-2 czerwca 1997, 150.

4             Zawadzki A., Nowicka L., Trzebicki J., Niesiobędzka J., Guz K., Prokopowicz J.: Znieczulenie zewnątrzoponowe w odcinku szyjnym do operacji tarczycy. Mat. Symp. 2 Polish ESRA, 1-2 czerwca 1997, 142-143.

5             Zawadzki A., Niesiobędzka J., Trzebicki J., Guz K., Prokopowicz J.: Piersiowo-szyjne znieczulenie zewnątrzoponowe do przezmostkowej tymektomii u chorych z myasthenia gravis. Mat. Symp. 2 Polish ESRA, 1-2 czerwca 1997, 141-142.

6             Zawadzki A.: Połączona anestezja w oparciu o znieczulenie zewnątrzoponowe w terakochirurgii. Mat. Symp. 2 Polish ESRA. 1-2 czerwca 1997. 23-28.

7             Zawadzki A.: Niekonwencjonalne zastosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego w górnych segmentach. Konferencja Naukowa PTAIT. Ciechocinek 97 (18.04.97), Mat. Konf. 47.

8             Prokopowicz J., Wilczyński J., Zawadzki A.: Wpływ piersiowego znieczulenia na zachowanie wskaźników hemodynamicznych. Konferencja Naukowa PTAIT. Ciechocinek 97 (18.04.97), Mat. Konf. 45-46.

9             Nowicka L., Zawadzki A.: Piersiowe znieczulenie zewnątrzoponowe w ocenie bakteriologicznej. Konferencja Naukowa PTAIT. Ciechocinek 97 (18.04.97), Mat Konf. 43-44.

10           Niesiobędzka J., Zawadzki A.: Piersiowe znieczulenie zewnątrzoponowe do operacji na miąższu płucnym – doświadczenie własne na podstawie 600 znieczuleń. Konferencja Naukowa PTAIT. Ciechocinek 97 (18.04.97), Mat. Konf. 39-40.

1996

1             Zawadzki A.: Znieczulenie zewnątrzoponowe w odcinku piersiowym. PTAIT Oddział Mazowiecki. Warszawa 10.12.1996.

2             Zawadzki A., Nowicka L.: Aspekty bakteriologiczne ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego po operacjach na klatce piersiowej. Konferencja Naukowa: Zakażenia w OIOM. Mikołajki 09.11.1996.

3             Zawadzki A.: Zastosowanie analgezji sterowanej przez pacjenta w urazach klatki piersiowej. Konferencja Naukowa Olsztyńskiego Oddziału PTAIT. Olsztyn 14.10.1996.

4             Zawadzki A.: Anestezja regionalna w urazach klatki piersiowej. Konferencja Naukowa Olsztyńskiego Oddziału PTAIT. Olsztyn 14.10.1996.

5             Zawadzki A.: Atraucan – ocena nowego typu igieł podpajęczynówkowych. XII Zajazd PTAIT. Katowice 09.1996.

6             Zawadzki A., Nowicka L., Jezierska A., Niesiobędzka J., Trzebicki J., Guz K.: Zewnątrzoponowa analgezja piersiowa w ocenie bakteriologicznej. XII Zjazd PTAIT. Katowice 09.1996.

7             Zawadzki A., Trzebicki J., Niesiobędzka J., Nowicka L., Guz K.: Zastosowania 0,0625% bupiwakainy w piersiowej analgezji zewnątrzoponowej sterowanej przez pacjenta po torakotomii. XVII Zjazd PTAIT 09.1996.

8             Zawadzki A., Niesiobędzka J., Trzebicki J., Nowicka L., Guz K.: Propofol w torakochirurgii do operacji wymagających wentylacji jednego płuca. XII Zjazd PTAIT. Katowice 15.09.1996.

9             Zawadzki A., Niesiobędzka J., Trzebicki J., Nowicka L., Guz K.: Piersiowe znieczulenie zewnątrzoponowe do operacji tkanki płucnej wymagających wentylacji jednego płuca. XII Zjazd PTAIT. Katowice 15.09.1996.

10           Zawadzki A.: Popunkcyjne bóle głowy – ocena najczęstszego powikłania anal-gezji podpajęczynówkowej u 1058 badanych. Konferencja Naukowa. Ciechocinek 3.05.1996.

11           Zawadzki A.: Analgezja zewnątrzoponowa sterowana przez pacjenta w po-operacyjnym postępowaniu przeciwbólowym po operacjach na klatce piersiowej. Konferencja Naukowa. Ciechocinek 3.05.1996.

12           Zawadzki A.: Zastosowanie piersiowego znieczulenia zewnątrzoponowego w to-rakochirurgii. Konferencja Naukowa. Ciechocinek 3.05.1996.

13           Zawadzki A.: Analgezja zewnątrzoponowa w odcinku piersiowym. Konferencja Naukowa. Ciechocinek 3.05.1996.

1991

1             Zawadzki A., Mayzner-Zawadzka E., Krzyczkowski M., Noszczyk W.: Znieczulenie splo-tu szyjnego do operacji naczyniowych z uwzględnieniem monitorowania szybkości przepływu mózgowego. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Monitorowanie znieczulenia". ŁÓDŹ, listopad 1991.

1989

1             Witkowski M., Andziak P., Sowiński A., Zawadzki A., Noszczyk W.: Metody i wyniki le-czenia zespołu podkradania. Jub LIV Zjazd Tow Chir Pol. KRAKÓW 1989. Streszcz., 895.

2             Zawadzki A., Krzyczkowski M., Andziak P., Noszczyk W.: Znieczulenie przewodowe w chirurgii tętnic szyjnych. Jub LIV Zjazd Tow Chir Pol. KRAKÓW 1989 Streszcz., 726.

3             Zawadzki A., Krzyczkowski M., Noszczyk W., Hara M.: Przydatność znieczulenia prze-wodowego w chirurgii tętnic szyjnych. Jub LIV Tow Chir Pol. KRAKÓW 1989. Streszcz., 456.

4             Wałaszewski J., Zawadzki A., Ciastoń W., Rybicki Z., Gemborys M., Jesipowicz M., Caj-zner S., Mayzner-Zawadzka E., Rowiński W.: Wpływ zaburzeń przedzgonnych u dawców ne-rek na częstość skąpomoczu po przeszczepieniu nerek. Jub LIV Zjazd Tow Chir Pol. KRAKÓW 1989. Streszcz., 2

5             Mayzner-Zawadzka E., Zawadzki A., Kraska A., Ratajczak J.: Zastosowanie anlgezji przewodowej do zabiegów przezskórnej litotrypsji (PCNL). Jub LIV Zjazd Tow Chir Pol. KRA-KÓW 1989. Streszcz.

1987

1             Noszczyk W., Cencora A., Motyka M., Zapalski S., Zawadzki A.: Urazy tętnic – Konfe-rencja Okrągłego Stołu. XXII Congr On Thor Card and Vasc Surg Pol Surg Soc. KATOWICE 1987.

2             Zawadzki A., Guz K., Krzyczkowski M.: Ciągłe znieczulenie śródopłucnowe  nowa metoda w pooperacyjnym postępowaniu przeciwbólowym po jednostronnych operacjach w nadbrzuszu. Sympozjum: "Znieczulenie przewodowe". GDAŃSK, kwiecień 1987.

3             Rowiński W., Wałaszewski J., Chmura A., Cajzner S., Danielewicz R., Gieorgijewski J., Kowalczyk J., Kobryń A., Łazowski T., Michalak G., Nawrocki G., Orkiszewska A., Wierzbicki Z., Zawadzki A., Orłowski T.: Podanie chlorowodoku lidocainy dawcy i ciągłego wlewu dopa-miny biorcy poprawia bezpośrednią czynność przeszczepionej nerki. LIII Zjazd Tow Chir Pol POZNAŃ 1987. Streszcz.

1986

1             Zawadzki A.: "Leczenie niewydolności oddechowej dorosłych". Konferencja szkoleniowonaukowa. El Kantaoui (TUNEZJA), październik 1986.

2             Zawadzki A., Noszczyk W., Przybylski K., Pasiak A.: Leczenie ropniaków opłucnej w następstwie jatrogennych uszkodzeń przełyku. XXI Zjazd Sekcji Chir Kl Piers Serca i Nacz Tow Chir Pol, KRAKÓW 1986. Streszczenie prac, T-III-12.

3             Rowiński W., Chmura A., Kobryń A., Łazowski T., Kowalczyk J., Orkiszewska A., Radziwiłł F., Kamińska Z., Zawadzki A., Orłowski T., Nielubowicz J.: Wpływ stosowania lignokainy u dawcy przed pobraniem nerki i stałego wlewu dopaminy u biorcy przeszczepu na zmiany niedokrwienne w nerce allogennnej po jej przeszczepieniu ze zwłok. LII Zjazd Tow Chir Pol. GDAŃSK 1986. Streszcz., 201.

1985

1             BielskaFałda H., Szala K., Zawadzki A., Noszczyk W.: Urazy wątroby i śledziony w urazach wielonarządowych. LII Zjazd Tow Chir Pol, GDAŃSK 1985. Streszcz., 136.

2             Przybylski K., Andziak P., Zwadzki A., Noszczyk W. Analiza kliniczna chorych z obrażeniami wielonarządowymi. LII Zjazd Chir Pol, GDAŃSK 1985. Streszcz., 135

3             Pasiak A., Sowiński A., Zawadzki A., Noszczyk W.: Próba prognozowania groźnych śród i pooperacyjnych powikłań u operowanych z powodu tętniaka aorty brzusznej. LII Zjazd Tow Chir Pol , GDAŃSK 1985. Streszcz., 74.

4             Zawadzki A., Mazurowski W., Matwin R., Radziwiłł F., Ryba M.: Doustne podanie labetalolu jako metoda premedykacji u pacjentów operowanych z powodu schorzeń naczyniowych mózgu z zastosowaniem hipotensji kontrolowanej przy użyciu nitroprusydku sodu. Pa-miętnik Sympozjum Pol Tow Neurochir, SZCZECIN-TRZEBIEŻ 1985.

1984

1             Zawadzki A., Kamińska Z., Mazurowski W.: Leczenie chorych z urazami ośrodkowego układu nerwowego. Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PAN. KRAKÓW 1984.

1983

1             Zawadzki A., Przybylski K., Maatwin R., Andziak P., Hara M., Noszczyk W.: Intensywna terapia po rozległych operacjach naczyniowych. LI Zjazd Tow Chir Pol, ŁÓDŹ 1983. Streszcz., 70.

2             Abramowicz E., Chomicki A., Sawoni B., Porzycki P., Zawadzki A., Noszczyk W.: Leczenie chorych z urazami wielonarządowymi. Doświadczenie dwuletnie. L Zjazd Tow Chir Pol, ŁÓDŹ, 1983. Streszcz., 5.

1972

1             Olszewski W., Polański J., Rowiński W., Muszyński M., Machowski Z., Samowicki Z., Zawadzki A., Nielubowicz J.: Przeszczep wątroby u psów. Pamiętnik XL Zjazdu Chir Polskich, 1972, Nr 6, 555.

 

Publikacje: