Informacje o Kierunku

  • Pielęgniarstwo – studia  I  stopnia stacjonarne (licencjat) – 6 semestrów

Student studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo zdobywa wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Nabywa umiejętności w zakresie: samodzielnego rozpoznawania problemów zdrowotnych i określania celów opieki, planowania, realizowania i oceniania efektów opieki nad pacjentem; prawidłowego komunikowania się z człowiekiem w różnych stanach zdrowia i choroby oraz współpracy z zespołem terapeutycznym; zapewnienia opieki pielęgniarskiej zgodnie z zasadami etyki zawodowej; planowania i realizacji świadczeń z zakresu promocji zdrowia oraz świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych; samooceny i krytycznej analizy własnych działań z wykorzystaniem wniosków dla rozwoju zawodowego i osobowościowego;  świadomego posługiwania się aktualną i nowoczesną wiedzą oraz wykorzystywaniem jej dla potrzeb opieki pielęgniarskiej; przestrzegania praw pacjenta z uwzględnieniem kultury i tradycji narodowych oraz wyznania i religii; aktywnego uczestnictwa w rozwoju zawodowym i naukowym oraz uczestniczenie w pracy organizacji i stowarzyszeń zawodowych.

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu mogą udzielać świadczeń zdrowotnych na rynku usług medycznych, które polegają m.in. na rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta; planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem; samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych; realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Absolwenci mogą wykonywać zawód pielęgniarki poprzez nauczanie zawodu pielęgniarki, wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek; wykonywać zawód w domach pomocy społecznej i żłobkach; prowadzić prace naukowo-badawcze w zakresie pielęgniarstwa, kierować i zarządzać zespołami pielęgniarskimi; sprawować funkcje z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych. Absolwenci kierunku pielęgniarstwo mogą także funkcjonować na rynku usług medycznych w ramach własnej działalności gospodarczej jako indywidualne lub grupowe praktyki pielęgniarskie.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata pielęgniarstwa i są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz podjęcia kształcenia podyplomowego.

 

  • Pielęgniarstwo – studia II stopnia  (magisterskie) - 4 semestry

Student studiów drugiego stopnia kierunku pielęgniarstwo pogłębia wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Absolwent zna i rozumie m.in. standardy realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich; mechanizmy działania produktów leczniczych i zasady ich ordynowania; wytyczne terapeutyczne i standardy opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych; rolę pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej; problematykę zarządzania zespołami pielęgniarskimi i organizacjami opieki zdrowotnej; uwarunkowania rozwoju jakości usług zdrowotnych; regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych; metodologię badań naukowych i zasady ich prowadzenia; wymagania dotyczące przygotowywania publikacji naukowych; kierunki rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie; zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej; uwarunkowania kulturowe i religijne sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości i wyznań; metodykę kształcenia zawodowego przed dyplomowego i podyplomowego.

Nabywa umiejętności w zakresie: monitorowania stanu zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych, oraz wdrażać działania edukacyjne i promocyjno-profilaktyczne; rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji; dobierać, zlecać i interpretować badania diagnostyczne w ramach posiadanych uprawnień; opracowywać program edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, prowadzić tę edukację i dokonywać ewaluacji tego programu; samodzielnie pielęgnować pacjenta z raną przewlekłą i przetoką; koordynować opiekę zdrowotną nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia; ordynować leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie recepty lub zlecenia; udzielać samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych; tworzyć standardy opieki pielęgniarskiej oraz wdrażać je do praktyki pielęgniarskiej; stosować odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej; określać zapotrzebowanie pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywać założenia pielęgniarskiej polityki kadrowej; komunikować się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe; organizować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego; prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki; wykorzystywać wyniki badań naukowych i światowy dorobek pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej; zapewniać opiekę pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej; stosować metodykę nauczania oraz ewaluacji w realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego.