Dokumenty do Obrony - Pielęgniarstwo

Zgodnie z Regulaminem studiów będącego załącznikiem do Uchwały Nr 717 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 roku §39.3.:„Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w Dziekanacie w formie oprawionego maszynopisu oraz w formie elektronicznej, nie później niż do dnia:
1) 15 lutego - na studiach kończących się w semestrze zimowym;
2) 30 czerwca - na studiach kończących się w semestrze letnim"

  • Zarządzenie Nr 119/2016 Rektora Uniwersytetu Wamińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów Pobierz