Dydaktyka

Działalność dydaktyczna Katedry Położnictwa ukierunkowana jest na praktyczne i teoretyczne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu położnej. Aktualnie kształcenie na kierunku Położnictwo odbywa się na poziomie studiów pierwszego stopnia, w  formie stacjonarnej. Program studiów na kierunku Położnictwo realizowany jest zgodnie z  obowiązującymi standardami kształcenia przy uwzględnieniu wymogów rynku pracy.

Kształcenie odbywa się w wielu jednostkach naukowo-dydaktycznych Szkoły Zdrowia Publicznego,  Collegium Medicum oraz UWM.  Do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym wykorzystywane są: Microsoft Teams w pakiecie Office 365, platforma e-learningowa Moodle, platforma edukacyjna LMS ILJAS oraz Google Meet. Umiejętności praktyczne studenci kształtują i doskonalą w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UWM oraz podmiotach leczniczych na terenie Olsztyna i okolic. Studenci kierunku Położnictwo mają do dyspozycji również Bibliotekę Uniwersytecką.

Studia  na kierunku Położnictwo trwają  6 semestrów (3 lata) i kończą się egzaminem  dyplomowym  teoretycznym  i praktycznym oraz obroną pracy licencjackiej.