Informacje ogólne

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest stowarzyszeniem naukowym i posiada osobowość prawną. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego jest:

 • Popularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych oraz kształtowanie postaw etycznych członków Towarzystwa.
 • Wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek i położnych.
 • Prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do praktyki pielęgniarskiej i położniczej.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą.

Cele swe Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie realizuje poprzez:

 • Opracowywanie własnych projektów kierunków rozwoju pielęgniarstwa oraz opinii, wniosków i postulatów w zakresie różnych dziedzin pielęgniarstwa.
 • Współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, terenowymi organami samorządowymi, organizacjami społecznymi i samorządami zawodowymi.
 • Udział w tworzeniu i opiniowaniu programów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i promującej zdrowie w społeczeństwie.
 • Organizowanie kongresów naukowych, konferencji, warsztatów edukacyjnych, kursów, wykładów, odczytów.
 • Organizowanie olimpiad, konkursów, wystaw, pokazów, sondaży.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej.
 • Gromadzenie i opracowywanie dokumentacji o zawodzie, działalności Towarzystwa, wybitnych pielęgniarkach i położnych.
 • Prowadzenie banku danych dotyczących dorobku zawodowego i naukowego członków Towarzystwa.
 • Promowanie zawodu pielęgniarskiego i dbanie o jego prestiż.
 • Wydawanie własnych publikacji i opracowań do użytku wewnętrznego i ogólnego.