Informacje o Szkole

 Wydział Nauk o Zdrowiu utworzony na mocy zarządzenia nr 47/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 maja 2017 roku, z dniem 01 stycznia 2020 roku został przekształcony w Szkołę Zdrowia Publicznego.

 Misja Wydziału/Szkoły wiąże się ściśle z misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i zakłada rozwój intelektualnych i praktycznych zastosowań nauk o zdrowiu i  nauk medycznych poprzez: integrację działalności Wydziału Nauk o Zdrowiu/Szkoły Zdrowia Publicznego w dydaktyce  i w badaniach naukowych; najwyższą jakość badań w dyscyplinie nauk o zdrowiu i nauk medycznych wnosząc wkład w rozwój nauki, edukacji i kultury w tym obszarze; najwyższą jakość nauczania studentów dla potrzeb systemu opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego; ścisłą współpracę z interesariuszami zewnętrznymi regionu; osiągnięcie najwyższego poziomu efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim.

 Profil badawczy obejmuje badania w zakresie nauk o zdrowiu: pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, położnictwa, dietetyki, zdrowia publicznego, biologii medycznej, chirurgii,  pulmonologii, onkologii, neurologii, psychologii i innych.