Akty Prawne

 • Uchwała nr 311/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredydacyjnej z dnia 22 kwietnia 2021 r. Pobierz
 • Regulamin studiów UWM (obowiązujący od 01.10.2019r.) Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 21.08.2019r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo Pobierz
 • Uchwała Senatu UWM Nr 453 z dnia 29.03.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 672 z dnia 6.03.2015r. zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27.04.2012r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM Pobierz
 • Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyzszym (stan prawny na 20.07.2018r.) Pobierz
 • Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 14.06.2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 z dnia 22.09.2014r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS Pobierz
 • Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 15.03.2017r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Pobierz
 • Uchwała Senatu UWM Nr 39 z dnia 22.11.2016r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym Pobierz
 • Uchwała Senatu UWM Nr 15 z dnia 20.09.2016r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym Pobierz
 • Kryteria okresowej oceny nauczycieli akademickich będących pracownikami WNM (339/2015 z 10.12.2015r.) Pobierz
 • Uchwała Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6.03.2015 r w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku Dietetyka Pobierz
 • Uchwała Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6.03.2015r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne Pobierz
 • Uchwała Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6.03.2015r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: Lekarskim, Pielęgniarstwo Pobierz
 • Zarządzenie Nr 75/2014 z dnia 10.10.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 z dnia 22.09.2014r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Pobierz
 • Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 22.09.2014r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Pobierz
 • Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie Nr 5/2014 z dnia 24.01.2014r. w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów podczas egzaminów lub zaliczeń Pobierz
 • Uchwała Rady WNM Nr 15/2014 z dnia 23.01.2014r. w sprawie zaliczenia przedmiotu i przepisania oceny na zasadzie przenoszenia osiągnięć Pobierz
 • Załącznik do Uchwały nr 263/2013 Rady Wydziału Nauk Medyczynych z dnia 14.11.2013r. Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2014-2020 Pobierz
 • Uchwała Rady WNM Nr 185/2012 z dnia 18.10.2012r. w sprawie liczebności grup studentów dla poszczególnych form i rodzajów zajęć Pobierz