Studiuj Dietetykę

 Kierunek Dietetyka - studia drugiego stopnia, stacjonarne

  • Profil kształcenia: praktyczny
  • Specjalność: bez specjalności 
  • Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
  • Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister
  • szczegóły

Absolwent posiada zaawansowaną  wiedzę oraz pogłębione  umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego o zróżnicowanych potrzebach, związanych z wiekiem, płcią, stanem fizjologicznym, aktywnością fizyczną oraz w odniesieniu do profilaktyki schorzeń uwarunkowanych sposobem żywienia. Wykazuje się samodzielnością w zakresie planowania i realizowania żywienia indywidualnego oraz planowania i wdrażania żywienia zbiorowego, zarówno osób chorych, jak i zdrowych. Opierając się na przygotowaniu teoretycznym oraz zdobytych umiejętnościach podczas zajęć praktycznych, rozpoznaje zagrożenia niedożywieniem oraz stany niedożywienia, a także wdraża odpowiednie postępowanie profilaktyczne i lecznicze. Dobiera metody oraz dokonuje oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia, korzystając przy tym z odpowiednich narzędzi i środków. Wykazuje się zaawansowaną wiedzą i umiejętnościami w zakresie żywienia klinicznego, w tym doboru diet pochodzenia naturalnego oraz zastosowania środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Jest przygotowany do profesjonalnego planowania i realizowania zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i żywieniowej osób zdrowych oraz chorych. Posiada utrwalone i pogłębione kompetencje w zakresie komunikacji z pacjentami/klientami oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w zespole, w tym w zespole terapeutycznym, włącznie z umiejętnościami kierowania pracą zespołu terapeutycznego, a także zarządzania placówką prowadzącą działalność w zakresie dietetyki. Wykazuje się umiejętnością  prowadzenia  dokumentacji  pacjenta  w  zakresie  niezbędnym w zawodzie. Legitymuje się pogłębioną wiedzą oraz posiada umiejętności w zakresie prowadzenia badań oraz oceny jakości żywności, zasad jej produkcji, technologii sporządzania i przechowywania potraw oraz stosowania ich w różnych typach diet. Posługuje się przepisami prawa żywnościowego oraz prawa w zakresie ochrony zdrowia. Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z usługami w zakresie poradnictwa dietetycznego oraz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w zarządzaniu firmą i zasobami ludzkimi. Posiada przygotowanie do prowadzenia badań naukowych oraz kieruje się zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej i Dietetyki Opartej na Faktach. Wykazuje się pogłębioną umiejętnością krytycznej analizy dostępnych danych naukowych i selekcji informacji. Jest zmotywowany do ustawicznego rozwoju zawodowego i świadomy konieczności aktualizowania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także przekonany o misji, jaką niesie za sobą praca na rzecz zdrowia publicznego oraz jest świadomy roli dietetyka w kreowaniu postaw wobec zdrowia.

Miejscami zatrudnienia absolwenta są: poradnie dietetyczne, placówki systemu ochrony zdrowia, w tym poradnie specjalistyczne, szpitale, sanatoria, domy wczasowe, placówki oświatowo-wychowawcze (domy dziecka, przedszkola, szkoły), placówki służb społecznych (żłobki, domy pomocy społecznej), stacje sanitarno- epidemiologiczne, gabinety odnowy biologicznej, ośrodki wellness&spa, kluby sportowe, kluby fitness, zakłady przemysłu spożywczego, firmy cateringowe, portale internetowe (praca on-line).

Absolwent posiada kompetencje do pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dietetycznych. Jest przygotowany do kształcenia się w szkole doktorskiej.