Studiuję Fizjoterapię

Kierunek Fizjoterapia - studia pierwszego stopnia, stacjonarne

  • Profil kształcenia: praktyczny
  • Specjalność: bez specjalności 
  • Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)
  • Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister
  • szczegóły

Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. 

Absolwent jednolitych 5-letnich studiów magisterskich, zgodnie z wymogami Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, posiada przygotowanie do pracy w zakresie fizjoterapii z pacjentami w różnym wieku, z różnorodnymi dysfunkcjami. Może prowadzić rehabilitację dzieci i młodzieży z uwzględnieniem dynamizmu wieku rozwojowego. Posiada kompetencje do prewencji i rehabilitacji urazów związanych ze sportem, prowadzenia rehabilitacji osób starszych z dysfunkcjami i ograniczeniami funkcjonalnymi oraz psychicznymi. W trakcie studiów uzyskuje on teoretyczny zasób wiedzy i praktyczne umiejętności oraz kształci kompetencje społeczne niezbędne do stosowania procedur fizjoterapeutycznych – diagnostyki funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, posługiwania się metodami specjalnymi fizjoterapii, tworzenia weryfikowania i  modyfikowania programów fizjoterapii osób  z  różnymi dysfunkcjami stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego. Jest przygotowany do dobierania zaopatrzenia ortopedycznego do potrzeb pacjenta oraz nauczania posługiwania się tymi wyrobami. Potrafi prowadzić działalność fizjoprofilaktyczną polegającą na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych mających na celu kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności oraz przeciwdziałanie niepełnosprawności. Jest przygotowany do efektywnego komunikowania się z pacjentem i jego rodziną w atmosferze zaufania, z uwzględnieniem potrzeb pacjenta i jego praw.

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu, absolwent może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (oddziały szpitalne, zakłady opieki zdrowotnej, zakłady opieki długoterminowej i terminalnej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej), ośrodkach sportowych oraz może prowadzić rehabilitację środowiskową.