Studiuj Pielęgniarstwo

Kierunek Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia, stacjonarne 

  • Profil kształcenia: praktyczny
  • Specjalność: bez specjalności 
  • Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
  • szczegóły

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo posiada wiedzę z zakresu pielęgniarstwa oraz innych nauk medycznych. Zna regulacje prawne i normy etyczne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki. Potrafi  korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udziela świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Sprawuje całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym. Samodzielnie wykonuje zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta.    Organizuje pracę własną i nawiązuje współpracę w zespołach opieki zdrowotnej. Inicjuje i wspiera działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta oraz konieczności ustawicznego kształcenia się.

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo uzyskują przygotowanie do wykonywania zawodu pielęgniarki polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: rozpoznawaniu warunków, potrzeb i problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad chorym, udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Absolwenci  posiadają umiejętności: sprawowania wysokiego poziomu opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym w zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Edukują chorego i jego bliskich do życia z chorobą i niepełnosprawnością; komunikują się w zespole medycznym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo oraz podjęcia kształcenia podyplomowego.

Absolwenci są przygotowani do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej