Zespół ds. Praktyk Zawodowych

Skład Zespołu:

 • dr n. med. Olga Bielan - Przewodnicząca (Wicedyrektor ds. kształcenia)
 • dr Katarzyna Balewska - Juras – koordynator kierunkowy (fizjoterapia jednolite studia magisterskie)
 • dr n. med. Mariola Ejdys – koordynator kierunkowy (pielęgniarstwo studia II°)
 • dr inż. Małgorzata Kuśmierczyk – koordynator kierunkowy (dietetyka studia  i I)
 • mgr poł. Jowita Dubel – Mikulska – koordynator kierunkowy (położnictwo)
 • mgr Tadeusz Miłowski – koordynator kierunkowy (ratownictwo medyczne)
 • mgr piel. Katarzyna Sokołowska – koordynator kierunkowy (pielęgniarstwo studia I°)

Celem pracy Zespołu jest nadzór nad organizacją, przebiegiem i realizacją praktyk zawodowych przez studentów Szkoły Zdrowia Publicznego.

Zadania Zespołu ds. Praktyk Zawodowych:

 1. dobór placówek i opiekunów praktyk według opracowanych kryteriów,
 2. dobór placówek i nauczycieli do prowadzenia zajęć w podmiotach działalności leczniczej i innych niezbędnych do odbycia kształcenia praktycznego,
 3. opracowanie i aktualizowanie programu praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach studiów,
 4. pozyskiwanie placówek szkoleniowych i zawieranie umów z placówkami, w których ma odbywać się praktyczna nauka zawodu,
 5. współpraca z koordynatorami przedmiotów w zakresie układania planów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
 6. organizowanie odbywania praktyk zawodowych w miejscach odległych (także za granicą),
 7. opracowanie procedur kontroli przebiegu praktyk zawodowych,
 8. planowanie hospitacji kształcenia praktycznego na poszczególnych kierunkach studiów,
 9. nadzór nad realizacją praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach studiów,
 10. powoływanie pracowników Szkoły do przeprowadzania kontroli podczas zajęć,
 11. współpraca z Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w zakresie cyklicznego opracowywania wyników kontroli praktyk zawodowych.

Zadania koordynatorów kierunkowych wchodzących w skład Zespołu:

 1. nawiązywanie kontaktów z instytucjami w celu oceny organizacji i przebiegu kształcenia praktycznego,
 2. nadzór nad przebiegiem praktyk zawodowych (hospitacje prowadzonych zajęć),
 3. przygotowanie wzorcowej i obowiązującej dokumentacji praktyk zawodowych studenta danego kierunku studiów,
 4. ocena dokumentacji potwierdzającej odbycie przez studenta praktyk zawodowych,
 5. dokonanie zaliczenia praktyk zawodowych w systemie USOS oraz w Dzienniczku praktyk zawodowych/Dzienniczku kształcenia praktycznego,
 6. pilnowanie terminowości podpisywania umów z placówkami, podmiotami działalności leczniczej,
 7. koordynowanie układania planów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach studiów,
 8. weryfikacja nabywanych przez studenta efektów kształcenia  praktycznego.