Procedury

  Zatwierdzone Decyzją Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego
Lp.Nr DecyzjiSymbol proceduryNazwa proceduryData
 1.19/2023WSZJ-O-SZP-25

Procedura przenoszenia osiągnięć studenta w Szkole Zdrowia Publicznego

2023-09-28
 2.19/2022WSZJ-O-SZP-13Procedura weryfikacji sylabusów przedmiotów realizowanych w Szkole Zdrowia Publicznego2022-03-17
 3.18/2022WSZJ-O-SZP-14Procedura przygotowania i modyfikacji programów studiów2022-03-08
 4.17/2022WSZJ-O-SZP-3Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się przez studentów kształcących się na kierunkach prowadzonych w ramach Szkoły Zdrowia Publicznego2022-03-18
 5.16/2022WSZJ-O-SZP-22Procedura zarządzania stroną internetową Szkoły Zdrowia Publicznego oraz podstronami jej jednostek organizacyjnych2022-03-31
 6.15/2022WSZJ-O-SZP-21Procedura organizacji i oceny jakości realizacji praktyk zawodowych
2022-03-31
 7.14/2022WSZJ-O-SZP-20Procedura przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu, mobbingowi oraz stalkingowi w Szkole Zdrowia Publicznego2022-03-31
 8.13/2022WSZJK-O-SZP -19Procedura zmiany terminu i/lub miejsca realizacji zajęć dydaktycznych2022-03-31
 9.12/2022WSZJK-O-SZP -18Procedura usprawiedliwiania nieobecności na egzaminach i zaliczeniach2022-03-31
 10.11/2022WSZJ-O-SZP-17Procedura dyplomowania2022-03-31
 11.10/2022WSZJ-O-SZP-15Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych
2022-03-31
 12.9/2022WSZJ-O-SZP-16Procedura badania ankietowego2022-03-31
 13.1/2022WSZJ-O-SZP-12Procedura zapewniania zasobów do nauki oraz wsparcia dla studentów2021-11-30
 14.26/2021WSZJ-O-SZP-11Procedura oceny pracy dziekanatu2021-11-27
 15.25/2021WSZJ-O-SZP-4Procedura analizowania wyników egzaminów dyplomowych, w tym prac dyplomowych2021-11-24
 16.13/2021WSZJ-O-SZP-09Procedura monitorowania bazy kształcenia teoretycznego i zasobów bibliotecznych2021-06-10
 17.12/2021WSZJ-O-SZP-10Procedura umiędzynarodowienia kształcenia i badań naukowych2021-06-10
 18.54/2020WSZJ-O-SZP-7Procedura przepływu informacji i jej dokumentowania2020-12-11
 19.53/2020WSZJ-O-SZP-6Procedura rozpatrywania skarg i wniosków zgłaszanych przez studentów oraz postępowania przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych2020-12-11
 20.52/2020WSZJ-O-SZP-5Procedura doboru kadry zatrudnianej na podstawie umów cywilnoprawnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych2020-12-11
 Nr Uchwały Zatwierdzone Uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
 1.81/2019WSZJ-O-NoZ-11Procedura przechowywania i archiwizacji dokumentów weryfikujących efekty uczenia się osiągnięte przez studenta w cyklu kształcenia2019-06-17
 2.79/2019WSZJ-O-NoZ-12Procedura opracowania regulaminu przedmiotu2019-08-28
 3.78/2019WSZJ-O-NoZ-10Procedura dokumentowania procesu dydaktycznego w jednostkach organizacyjnych Szkoły Zdrowia Publicznego
2019-06-17